NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI Informacja dla mieszkańców gminy o znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI (link otworzy duże zdjęcie)

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

 
 

Informacje ogólne

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W Gminie Starogard Gdański odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać prawdopodobnie od 1 lipca 2013 r. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Od 1 stycznia 2012 r. zamiast zezwoleń wydawanych przez Wójta Gminy Starogard Gdański, prowadzony jest  rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Starogard Gdański. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zezwolenia te zachowują ważność do końca 2012r.

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Starogard Gdański.

 

I. Opis procedury

 

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Starogard Gdański jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 

Wniosek powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

 

Do wniosku dołącza się:

 

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

II. Efekt załatwienia sprawy

 

- nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

- odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

- przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

 

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

III. Sprawę prowadzi i informacji udziela:

 

Urząd Gminy Starogard Gdański

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

ul. Sikorsiego 9

83-200 Starogard Gdański

 

IV. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku:

 

- wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

 

V. Wniosek można złożyć:

- listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),

- osobiście.

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;

 

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

VII. Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Starogard Gdański – Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9  83-200 Starogard Gdański, nr rachunku 46 8340 0001 0004 6848 2000 0001  lub w kasie w godzinach od 7:15 do 13:00.

 

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Starogard Gdański zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Starogard Gdański – Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9  83-200 Starogard Gdański, nr rachunku 46 8340 0001 0004 6848 2000 0001 lub w kasie w godzinach od 7:15 do 13:00

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 

VIII. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

IX. Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Opublikowano: 17 czerwca 2015 09:07

Kategoria: Informacja o środowisku

Załączniki:

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI - prezentacja [631.17 KB]

Wyświetleń: 2869

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl