Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 (link otworzy duże zdjęcie)

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
W GMINIE WIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

 

 

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych regulują przepisy Rozdziału 4a – 4d, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany spełniać warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Działalność  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Dokładny katalog odpadów zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.


Forma załatwienia

 

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy
o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
i wynosi:

 1. 50 zł – za dokonanie wpisu do rejestru;
 2. 25 zł – za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności (tj. 50% stawki określonej od wpisu)
 3. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 

 

Opłata skarbowa

Należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim nr:

 

46 8340 0001 0004 6848 2000 0001

 

 

 

Uwaga!

 

Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

 

Zmiana danych przedsiębiorcy

 

Zmiany dotyczące przedsiębiorcy należy zgłosić Wójtowi w terminie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiła zmiana tych danych.

 

Sprawozdania podmiotów wpisanych do rejestru

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do sporządzania rocznych sprawozdań (Rozdział 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) za pośrednictwem Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO (https://bdo.mos.gov.pl/)

 

 

Przepisy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach;
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości;
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Opublikowano: 05 lutego 2020 07:49

Kategoria: Informacja o środowisku

Załączniki:

WNIOSEK o wpis do rejestru / zmianę wpisu w rejestrze [347.5 KB]

zał. nr 1 do wniosku [33.5 KB]

Wyświetleń: 1050

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl