Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi: informacje ogólne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Starogard Gdański będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z wystąpieniem naszej gminy ze Związku Gmin Wierzyca oraz nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z początkiem nowego roku nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. Oznacza to, że jeszcze w tym roku wszyscy właściciele nieruchomości na terenie naszej gminy są zobowiązani złożyć nowe deklaracje do Urzędu Gminy.

Druki deklaracji dostępne będą u Sołtysów w wersji papierowej, a także na stronie internetowej gminy w wersji pliku do wydruku. Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy osobiście, listownie lub za pośrednictwem Sołtysa swojej miejscowości najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Deklaracji nie należy przesyłać mailem oraz faksem.

W przypadku nie złożenia deklaracji przez podmiot zobowiązany, wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, nieruchomość będzie podlegała kontroli. W przypadku ich potwierdzenia zostanie wydana decyzja o zwiększeniu opłaty.

Rodzaje deklaracji

Deklaracje należy złożyć na odpowiednim wzorze przypisanym do danego rodzaju nieruchomości tj.:

• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dla mieszkańców) – obowiązuje wzór deklaracji ST-1,

• w przypadku współwłaścicieli deklarację ST-1 podpisują wszyscy współwłaściciele. 

• w przypadku współwłasności należy również wypełnić i załączyć formularz ST-Z.

• dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację,

• dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa -ST1,

• deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej,

 

Nowe indywidualne rachunki bankowe

Właścicielom nieruchomości, którzy złożą deklaracje zostaną nadane nowe indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat. Dla opłat uiszczanych od 1 stycznia 2020 r. przestają obowiązywać numery rachunków nadane przez Związek Gmin Wierzyca. Przed dokonaniem opłaty prosimy upewnić się czy wybrano właściwy numer rachunku.

Terminy płatności

Opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy uiścić przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Pierwsza opłata musi wpłynąć do 25 stycznia 2020 roku.

Opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe należy uiścić jednorazowo w terminie do 25 maja każdego roku.

Wysokość opłat

 

Wysokość opłat jest uzależniona od liczby domowników oraz wielkości budynku. Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą płacić 32 zł za odbiór śmieci segregowanych, gospodarstwa wieloosobowe do 70 m kw. powierzchni 70 zł – a większe 74 zł. W wypadku nieselekcjonowania odpadów jest dwa razy większa.

 

W przypadku zadeklarowania kompostowania we własnym zakresie – opłata jest niższa o  kwotę 2,00 zł.

W  przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, opłata  sankcyjna  wynosi dwukrotność opłaty podstawowej:

a) 64 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 140 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego o powierzchni  do 70 m2,

c) 148 zł  od gospodarstwa domowego wieloosobowego o powierzchni powyżej 70 m2.

 

Jak złożyć deklarację? Sołtysi zostali upoważnieni do przyjmowania wypełnionych deklaracji. Gotowe druki można również składać w Urzędzie Gminyosobiście, listownie, a także za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej i Platformy Usług Administracji Publicznej.

Z gminnego systemu odbioru odpadów wyłączeni zostali właściciele  niezamieszkałych nieruchomości (np. zakłady przemysłowe) oraz nieruchomości, gdzie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
 
Nie zwalnia to jednak właścicieli wymienionych wyżej działek z obowiązku, podpisania umowy odbioru odpadów z wybranym przez siebie wykonawcą, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że Gmina ma prawo skontrolować realizację tego obowiązku.

 

 

Podział odpadów komunalnych na grupy selektywnej zbiórki:

Odpady Biodegradowalne „Bio” – są to odpady ulegające biodegradacji w szczególności odpady tzw. frakcji kuchennej stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak resztki owoców i warzyw itp. A także odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków i terenów zielonych, tj. np. trawa, chwasty, liście pozostałości po przycięciu drzew i krzewów oraz rośliny domowe – kwiaty cięte, doniczkowe.

NIE WRZUCAMY: resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, leków, pieluch i art. higienicznych, popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, papierosów, niedopałków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.

 

„Metale i tworzywa sztuczne” – są to tzw. odpady surowcowe gromadzone w jednym pojemniku a w szczególności:
– opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe – takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
– metale – takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.

NIE WRZUCAMY: butelek z ich zawartością, pojemników po tłustych substancjach, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach owadobójczych, aerozolach, zabawek, styropianu.

 

Szkło – w pojemniku tym należy gromadzić odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła – butelki, słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, luster, żarówek, szkła żaroodpornego/okularowego, szyb samochodowych, reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.

 

Papier i tektura – w pojemniku tym należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak gazety, zeszyty, książki, papierowe torby i worki itp.

NIE WRZUCAMY: brudnego i tłustego papieru, kartonów po mleku, papieru faksowego i termicznego, pieluch i materiałów higienicznych, tapet, worków po mat. Budowlanych, papieru z folią,

 

Zmieszane – w pojemniku tym należy gromadzić pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów tj. baterie, akumulatory oraz innych niebezpiecznych odpadów.

NIE WRZUCAMY: materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin.

Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w tym takie odpady jak:

  • niebezpieczne –odpady takie jak świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp. Smary, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp.
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony itp.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne itp.
    • odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, tj. gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi, z  wyłączeniem eternitu;

Każdy mieszkaniec gminy może bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starogardzie Gdańskim: 

przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.,

ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,

tel. 58 562 36 83 ; 58 562 30 68

 

 

W PSZOK przyjmowane są odpady według następujących zasad:

  • · Opony : przyjmuje się w ilości do 4 sztuk, nie więcej niż 50 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe
  • · Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: przyjmuje się w ilości do 1000 litrów, nie więcej niż 500 kg w roku na gospodarstwo domowe albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  • · Odpady ulegające biodegradacji: przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa domowego lub z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  • · Odpady wielkogabarytowe: przyjmuje się do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego.

Opublikowano: 31 października 2019 14:18

Kategoria: Informacja o środowisku

Załączniki:

deklaracja_st1_druk.pdf [188.95 KB]

zalacznik_stz_druk.pdf [150.85 KB]

instrukcja_wypelniania_deklaracji.pdf [190.14 KB]

informacja_dla_wlascicieli_nieruchomosci_nieobjetych_systemem.pdf [532.32 KB]

Wyświetleń: 2124

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl