Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Starogard Gdański postanawia przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

1. Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 15.01.2019 r. do dnia 23.01.2019 r.

2. Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie gminy Starogard Gdański lub działające na rzecz jej mieszkańców.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej, tj. poprzez zamieszczenie projektu Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na stronie internetowej gminy www.starogardgd.ug.pl.

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Starogard Gdański.

5. Opinie na temat zamieszczonego projektu uchwały, uprawnione podmioty mogą przekazać w formularzu uwag w formie elektronicznej na adres: walkowski@ugstarogard.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy Starogard Gdański (pokój nr 201) w godzinach jego otwarcia.

6.  Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

7.  Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

8. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, którego treść umieszczona będzie na stronie internetowej gminy.

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Magdalena Forc - Cherek

 

Starogard Gdański, 15 Styczeń 2019 r.

Opublikowano: 15 stycznia 2019 12:33

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Formularz konsultacji projektu zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 [37 KB]

UCHWAŁA NR //2019 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia Lutego 2019 r. w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 [32.52 KB]

Wyświetleń: 399

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl