Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy sieci wodociagowej w Koteżach . gm. Starogard Gd.

GKI.7013.  2018 MF                                            Starogard Gdański    dnia    18.10.2018r

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

 

Rozbudowa  wodociągu  w Koteżach

 

 1. 1.      Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

 

 1. 2.      Tryb udzielenia zamówienia

 

Do zamówienia nie stosuje się  Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 79 z późn.zm.)– na podst. art. 4 pkt. 8.

 

 1. 3.      Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy  sieci wodociągowej położonej na działkach  176/4,  246,  w obrębie ewidencyjnym  Koteże i na dz. nr 17/9 w obrębie Dąbrówka.

 

3.1  Założenia do realizacji i wyceny zadania:

-         wykonanie wg proj. z 2016r.  sieci wod.. o średnicy Dz 90mm z PE   o długości -204,5m.

(na dz. nr 246 i 176/4)

-         Wyk. przewiertu kierunkowego sterowanego o średnicy Dz 90mm z PE   o długości -38m.

-         Zamontowanie hydrantów nadziemnych 2 kmp.

-       Wykonanie przyłączy do posesji,  do 6  działek  o nr ewidencyjnych 171, 172, 173/1, 173/2,  176/4,  464, obręb Koteże. z rur PE Dz 63 mm - 2 szt. o łącznej długości przyłączy- 43m   i z rur PE  Dz 40mm – 4 szt. o łącznej długości- 4,5m.

-        Naprawa i odtworzenie zieleni w  pasie prowadzonych robót w drodze.

Uwaga ;  Budowa sieci na dz 176/4 wg proj. z 2016 roku ulega modyfikacji w projekcie z 2018 w zakresie  przebiegu - lokalizacji fragmentu sieci.

-        Wykonanie wg proj. z 2018r.  sieci  wod. średnicy Dz 90mm z PE   223,0 m. na dz. na dz. nr 246 w obrębie Koteże i  fragment na dz. nr  17/9 obr. Dąbrówka tylko do  węzła W5/Hn2 i z jego wykonaniem. ( zakres do wykonania  sieci  wodociągu z proj. 2018   wskazuje  rys nr 3.1 profil).

Uwaga ;  Projekt  budowlany z 2018r. obejmuje większy zakres  budowy sieci na terenie wsi Dąbrówka , jednakże  tym zamówieniem  i przedmiarem objęto tylko wykonanie w/w zakresu.

-        Wyk. przewiertu kierunkowego sterowanego o średnicy Dz 160mm z PE   o długości -28,5 m

-        Wyk. przewiertu kierunkowego sterowanego o średnicy Dz 90mm z PE   o długości -11,0 m

-        Wykonanie przyłączy do posesji do 2  działki  o nr ewidencyjnych 177, i 178/1 obręb Koteże o łącznej długości przyłączy 2 z rur PE Dz 40mm

-        Naprawa i odtworzenie zieleni w  pasie prowadzonych robót  oraz odtworzenie nawierzchni w wjazdach do posesji oraz naprawa  kruszywem w pasie drogi gminnej  o pow.  około 15 m2

 

Wynagrodzenie za przedmiot robót będzie ryczałtowe, zatem oferta winna  uwzględniać koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

-        Kierowanie robotami przez uprawnionego  do kierowania budową sieci wodociągowej kierownika budowy,

-        organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

-        roboty ziemne pod sieci wodociągowe ,

-        wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej (dot. dz. nr 246 obr. Koteże)  na czas wykonywania robót budowlanych.

-        sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, i poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego w  czasie prowadzenia robót.

-        dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych z wykonywaniem robót z właściwymi gestorami sieci.

-        wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż budowanych sieci

-        koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualną odbudowa osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych usuniętych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót

-        zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

-        umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

-        kompleksową, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z odtworzeniem uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót punktów-kamieni granicznych.

-        zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań w tym badania  bakteriologicznego jakości wody i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

-        po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

       -   zamawiający wymaga udzielenia 5 letniego okresu gwarancji .

 

 1. 4.      Termin wykonania zamówienia :  do 15.12.2018r

 

Uwaga: Projekt rozbudowy sieci z 2018 obejmuje większy zakres zaopatrzenia w wodę działek na terenie m. Dąbrówka. Natomiast  niniejsze zapytanie dotyczy  tylko zakresu opisany w pkt. 3.1.

 

 1. 5.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

5.1    Ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej firmą (nazwiskiem), adresem Wykonawcy i  napisem „Rozbudowa  wodociągu    w Koteżach”  należy złożyć w:

Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim,

ul. Sikorskiego 9 (biuro podawcze) pok. 101

5.2     Termin składania ofert wyznacza się na dzień:  2018.10. 29  do godz. 10.00

 

Otwarcie ofert 2018.10.29 godz.10.30 pok. 306.

 

 1. 6.      Sposób przygotowania oferty:
 • Oferta musi mieć formę pisemną i sporządzona w j. polskim.
 • Niezbędne załączniki do złożonej oferty:
 • Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
 • Kosztorys ofertowy

 

 

 1. 7.                  Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będą:

-         Najniższa cena   brutto   - 100%

-         

 1. 8.                  Załączniki

-          formularz oferty – załącznik nr 1,

-          przedmiar  robót, w formie elektronicznej

-          projekt budowlany w formie elektronicznej.

-          Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                     

 

Opublikowano: 19 października 2018 11:22

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

Formularz oferty [13.58 KB]

Przedmiar robót [2.08 MB]

Projekt budowlany -2016 opis techn. [15.44 MB]

Projekt budowlany -2016 rysunki [5.27 MB]

Projekt budowlany -z 2018 [19.15 MB]

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -2016 [12.42 MB]

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -2018 [14.96 MB]

Wyświetleń: 109

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl