Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. : Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

GKI.7013.2.1.2018                                                                                                  Starogard Gd. dnia 16.10.2018r

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U.  z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 16.10.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 631815-N-2018 z dnia 2018.10.04  dla zadania  pn. „na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu -

 

 „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka,

w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę  brutto: 39.034,30 złotych brutto

2. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i doświadczeniem zawodowym Wykonawcy :

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Cena

brutto

 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

 

1.

 

Development Design Sp. z o.o.

76-200 Słupsk , ul. Kopernika 25/2

 

89455,44zł

 

2 nadzory

2.

 

 

ELGREKO - Pracownia Projektowa

Grzegorz Dymerski

83-200 Starogard Gdański

Ul. Juranda ze Spychowa 17/22

 

51537,00zł

 

2 nadzory

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 30.09. 2019 r.
  2. Warunki płatności zgodne z zapisami § 11 we wzorze umowy. tj.  w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót , z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wójt Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 16 października 2018 15:27

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 88

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl