Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Starogard Gdański dnia 11.10.2018r

GKI  271.18.8 .2018 MF

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

  1. 1.    Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 11.10.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 631577-N-2018 z dnia 03.10.2018r..  dla zadania  pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach .  
  2. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  ilkościa pobytów na budowie
  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę              brutto:   4240,00zł

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa firmy

 

Cena zł brutto

 

Ilość pobytów na budowie

1

Firma Usługowo Projektowa   Janusz Obidziński  Sucumin 57, 83-200 Starogard Gd.

3690,00

4

 

2

PROMIS mgr inż. Mirosław Łopato

77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 7/3

3690,00

 

2

 

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 14 grudnia  2018 r.
  2. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie  z Wykonawcą będzie regulowane będzie jedną fakturą końcową, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 

Opublikowano: 11 października 2018 13:18

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 183

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl