Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

 GKI. 271.15.10.2018.MF                                                              Starogard Gdański  05.10.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                  

                   w postepowaniu przetargowym nr  609 129-N-2018 z dnia 27.08.2018 r. na wykonanie zadania

pn; „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”.

 

 

 

I. Zamawiający:        

 

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”.

III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji  zamówienia  wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: ENERGO-EKO S.p. z o.o. ul. 30 Stycznia  46,  83-110 Tczew

 

 

Oferta nr 1.  została   złożona jako jedyna i wybrana  jako najkorzystniejsza otrzymując  najwyższą liczbę punktów.   

Pozostałych ofert nie było ;

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja

Razem

1

 60,00

40,00

100,00

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

Otrzymują;

1. ENERGO-EKO S.p. z o.o. ul. 30 Stycznia  46,  83-110 Tczew

2.  a/a

 

 

Opublikowano: 05 października 2018 12:42

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 137

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl