Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" nr ref. RGM.271.16.2018

RGM. 271.16.2018                                                                                                                       Starogard Gdański 2018-09-17

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" nr ref. RGM.271.16.2018

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP,  Zamawiający -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie:

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Punktacja przyznana ofertom:

 

Nr nadany Wykonawcy*

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

1 kryterium  Cena max.60 pkt

2 kryterium Termin płatności za wykonanie usługi: za wydłużenie minimalnego 14-dniowego terminu płatności do 30 dni – 10 pkt, do 60 dni – 20 pkt

3 kryterium Ubezpieczenie grupowe NNW: za każde kolejne 5 000,00 zł od podstawowej kwoty ubezpieczenia określonego w SIWZ 10 pkt – max. 20 pkt

Łączna punktacja/

Uwagi

1.

Sun & More Sp. z o.o.,              ul. Ogrodowa 25,

71-037 Szczecin

49,91

20

20

89,91

2.

Magdalena Siśkiewicz

New Challenge,

 ul. Rydlówka 5/107,

30-363 Kraków

60

20

0

80

3.

Biuro Turystyczne ,,Elżbieta”,

 ul. Gen. Hallera 10,

 83-200 Starogard Gdański

47,86

10

20

77,86

 

Najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała 89,91/100,00 punktów za kryteria oceny ofert jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

 

  1. Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

      Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

  1. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

      Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

  1. 4.    Informacja o unieważnieniu postępowania:

      Zamawiający nie unieważnił postępowania.

  1. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego:

       Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.

 

 

 

 

Opublikowano: 17 września 2018 08:59

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 99

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl