Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Zaprojektowanie i budowa-przystani kajakowych wmsc. Krąg(Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka; -przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka w ramach projektu pn. Pomorskie szlaki kajakowe -Wierzycą po zabytkach Kociewia

                                     

GKI.7011.13.2018                                                                Starogard Gdański dnia 08.08.2018r

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 08.08.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego :  Ogłoszenie nr 582485-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

   dla zadania  pn. Zaprojektowanie i budowa:

-  przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka,

- przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka,

 w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę  brutto: 2 600 000,00zł.
  2. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

 Nr oferty

 Nazwa firmy

 Cena

zł brutto

 Termin gwarancji

 

1

 PRIM Sp. z o.o.

80-257 Gdańska

Ul. Słowackiego 38/1

 

2598 000,00

 

60 miesięcy

     3.Termin wykonania zamówienia: do 30 wrzesień 2019 r.

     4. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane będzie w etapach, tj. fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za etapy robót ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót za dany etap, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Opublikowano: 08 sierpnia 2018 11:31

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 179

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl