Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.10.2018

 

 

 

Starogard Gdański 2018-07-12

 

RGM. 271.10.2018

 

 

 

Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.10.2018

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP,  Zamawiający -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie:

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Punktacja przyznana ofertom:

 

Nr nadany Wykonawcy*

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

Oferta na część

Nr

 

1 kryterium  Cena max.60 pkt

2 kryterium skrócenie terminu dostawy do 30 dni od podpisania umowy

20 pkt

 

3 kryterium Wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy

o dodatkowe 30 dni – 20pkt

Łączna punktacja/

Uwagi

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

1

60

20

20

100

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

2

60

20

20

100

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

3

60

20

20

100

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

4

60

20

20

100

 

Najkorzystniejszą ofertą, złożoną na realizację części 1, 2, 3, 4 zamówienia, która uzyskała 100,00/100,00 punktów za kryteria oceny ofert jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno  

 

  1. Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

      Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

  1. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

      Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

  1. 4.    Informacja o unieważnieniu postępowania:

      Zamawiający nie unieważnił postępowania dla żadnej z części.

  1. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego:

       Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego dla części nr 1, 2, 3, 4 nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.

 

 

 

 

Opublikowano: 12 lipca 2018 09:45

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 103

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl