Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą w post. dot. zamówienia publicznego nr nr 554764-N z 08.05.2018r. na wykonanie zadania pn. Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie. dot. Budowy odwodnienia

GKI 271.9.8.2018.MF                                        Starogard Gdański, dnia  08.06.2018r.

 

 

                                   Wykonawcy

                                                                  biorący udział w postepowaniu

 

Dotyczy;  postępowania przetargowego  nr 554764-N-2018 z  dnia 08.05.2018r .
               

na wykonanie zadania  pn.   „Budową odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” .
 „

 

 WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest zadanie: pn. „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie

  zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 2 Ustawy PZP. Zamawiający zwraca się  z wnioskiem o przedłużenie terminu związania  ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w postepowaniu o 14 dni. 

 Przedłużony termin związania oferta liczony  zgodnie zapisami art. 85 ust. 5 ustawy PZP upływa  dnia 5 lipca 2017r.  

Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

 Pismo informujące  o przedłużeniu  terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem  nowego  na przedłużony okres  związania ofertą należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 20.06.2018r. do godz. 15,15

do siedziby zamawiającego  sekretariat pok.  nr 201.

 Brak odpowiedzi na wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu   związania oferta    o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie  przez zamawiającego jako brak  zgody Wykonawcy  na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 89 ust1 pkt 7a ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony  na stronie www.bip.starogardgd.ug.pl . 

W załączeniu wzór  oświadczenia wykonawcy na wniosek zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą.

Opublikowano: 08 czerwca 2018 13:14

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

wzór oświadczenia o przedłużeniu zwiazania z ofertą i przedłuzenia wadium wadium [17.4 KB]

Wyświetleń: 87

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl