Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wyk. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin.

GKI.271.2.2.4.2018 MF                                              Starogard Gdański dnia 17.04.2018r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 17.04.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 542050-N-2018 z  dnia 09.4.2018r. dla zadania  „Pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin”

Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę    55 000,00 zł brutto

Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  ilością pobytów na budowie:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Ilość pobytów  na bud. w tygodniu

1

PROMIS mgr inż. Mirosław Łopato

77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 7/3

 

35 547,00

 

2

 

  1. Termin wykonania zamówienia 30.07.2019 r.

 

  1. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane będzie fakturami częściowymi oraz fakturą

końcową za etapy robót ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 12:16

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 85

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl