Informacja z otwarcia ofert z przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitranej w m. Dąbrówka , Rokocin ,Koteże

GKI.7013.29.i.3.2018 MF                                                Starogard Gdański dnia 14.03.2018r

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 14.03.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 527 389 N-2018 z dnia 06.03.2018r na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 120 000 zł brutto
  2. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na jedną lub dwie wybrane części objęte zakresem zamówienia.

Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Ilość pobytów na budowie w tygodniu

Część 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Rozbudową oczyszczalni ścieków w Jabłowie

Część 2.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową sieci kan. sanit.  w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże i Jabłowo

1

Biuro Projektów Inżynierskich Spółka z o.o. Sp. k.

12-100 Szczytno, ul. Osuchowskiego 15

 

94 710,00 zł

 

180 810,00 zł

 

2

2

PROMIS mgr inż. Mirosław Łopato

77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 7/3

 

46 740,00 zł.

 

64 206,00zł

 

2

3

Inwestycje Budowlane NARKON

Mariusz Konieczka

Ul. Piaskowa 13, 83-200 Rokocin

 

45 018,00 zł

 

84 870,00 zł

 

2

4

Biuro Obsługi Budownictwa  Tadeusz Szymborski 83-200

 

 

52 890,00 zł

 

-

 

3

 3. Termin wykonania zamówienia 16.09.2019 r

 4. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturami częściowymi oraz fakturą końcową w 8 etapach  (powiązanych z okresami rozliczeniowymi z wykonawcami robót) w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 

 

Opublikowano: 14 marca 2018 14:17

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 231

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl