Ogłoszenie o zamówieniu na : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9 , 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.
Adres strony internetowej (URL): www.ugstarogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.starogard.ug.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy
Adres:
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże i Jabłowo.” 1.1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego. a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. b) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych obiektu i przekazywaniu do użytkowania. c) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, korygowanie kosztorysów i obmiarów. d) Bieżące kontrolowanie zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- finansowym wykonawcy robót. e) Informowanie zamawiającego o wystąpieniu zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę robót, terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu robót. f) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. g) Kontrolowanie jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie. h) Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. i) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. j) Uczestniczenie w próbach i odbiorach, w przekazywaniu placu budowy w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego inwestycji oraz w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania wad lub usterek w okresie gwarancji . k) Wstrzymanie robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie BHP. l) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i stwierdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego). m) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia (częściowych i końcowym). n) Wykonanie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji na potrzeby sporządzenia dokumentów OT (przyjęcie środka trwałego) i przygotowanie załączników do wniosku składanego przez Zamawiającego do właściwego organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. o) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac. p) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót i ich protokołowanie . q) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, co najmniej przez jednego inspektora nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu i nie rzadziej niż to określono w ofercie i umowie oraz na każde żądanie zamawiającego, a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. r) Inspektor ma obowiązek potwierdzać na bieżąco, każdorazowy pobyt swojej obecności na placu budowy, podpisem na liście, znajdującej się w Urzędzie Gminy, s) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie , nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami , właściwa jakość i kompletność robót). t) Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o podjęciu się obowiązków i dokonywania tamże systematycznych zapisów o wykonywanych w trakcie realizacji robót czynnościach i zaistniałych istotnych zdarzeniach,

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-02-20   lub zakończenia: 2019-09-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymogów w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymogów w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje po 1 osobie z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach; - konstrukcyjno–budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - ponadto osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, musi posiadać doświadczenie polegające na nadzorowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 2 robót budowlanych, obejmujących budowę lub przebudowę, lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd 120 m3/d oraz budowę kanalizacji sanitarnej o długości min. 4 km każda. Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczającym jest wskazanie jednego zespołu osób przewidzianych do realizacji zamówienia spełniającym w/w wymogi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji inspektora przez jedną osobę w w/w specjalnościach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa: 1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1. 1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.-załącznik nr 2. 1.3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3. 1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1)i 8) Ustawy PZP. 1.5. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu- załącznik nr 3. 1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów-załącznik nr 2. 1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów na budowie w tygodniu roboczym.

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) wstrzymania robót lub przerw w praca powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, d) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, e) opóźnień zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, f) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, g) działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np. niskich temperatur poniżej norm dla wykonywania tych robót). h) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, i) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego - o czas ich realizacji, 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach określonych w umowie . 3. Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, e) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Pzp 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmian. c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-13, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Jabłowie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Jabłowie. 1.1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego. a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. b) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych obiektu i przekazywaniu do użytkowania. c) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, korygowanie kosztorysów i obmiarów. d) Bieżące kontrolowanie zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- finansowym wykonawcy robót. e) Informowanie zamawiającego o wystąpieniu zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę robót, terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu robót. f) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. g) Kontrolowanie jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie. h) Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. i) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. j) Uczestniczenie w próbach i odbiorach, w przekazywaniu placu budowy w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego inwestycji oraz w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania wad lub usterek w okresie gwarancji . k) Wstrzymanie robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie BHP. l) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i stwierdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego). m) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia (częściowych i końcowym). n) Wykonanie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji na potrzeby sporządzenia dokumentów OT (przyjęcie środka trwałego) i przygotowanie załączników do wniosku składanego przez Zamawiającego do właściwego organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. o) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac. p) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót i ich protokołowanie . q) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, co najmniej przez jednego inspektora nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu i nie rzadziej niż to określono w ofercie i umowie oraz na każde żądanie zamawiającego, a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. r) Inspektor ma obowiązek potwierdzać na bieżąco, każdorazowy pobyt swojej obecności na placu budowy, podpisem na liście, znajdującej się w Urzędzie Gminy, s) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie , nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami , właściwa jakość i kompletność robót). t) Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o podjęciu się obowiązków i dokonywania tamże systematycznych zapisów o wykonywanych w trakcie realizacji robót czynnościach i zaistniałych istotnych zdarzeniach, Zakres robót budowlanych objetych nadzorem inwestorskim. Celem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie jest zwiększenie jej przepustowości Qśrd z 192 do 523 m3/d. W zakresie prac do wykonania jest: 1. wymiana istniejącego zestawu do oczyszczania wstępnego zlokalizowanego w istniejącym budynku technologicznym polegające na wymianie i zamontowaniu; - sita z płukaniem skratek, - separatora piasku z płuczką i grawitacyjnym odwodnieniem, - dwóch podnośników śrubowych, - dwóch kontenerów na piasek i skratki, 2. budowę ciągu technologicznego, w skład którego wchodzi zbiornik 4 komorowy wyposażony w: system dekantacji ścieku oczyszczonego i osadu nadmiernego, ruszty napowietrzające, zasuwy odcinające, rurociągi między obiektowe, a) budowę budynku technologicznego (o powierzchni użytkowej 93,5m3) z instalacją dmuchaw napowietrzających i wytłaczających wraz z instalacją zaworów elektromagnetycznych wpiętych w system sterowania z ; instalacją wod-kan w zaprojektowanym budynku technologicznym oczyszczalni, instalacją wodociągową od miejsca włączenia z istniejącej instalacji, instalacją energetyczną, zasilania , sterowania i AKPIA. b) Budowę zbiornika stabilizacji tlenowej i zagęszczenia osadu (KSTO) o kubaturze 981,52 m3 wraz z wyposażeniem w; ruszt napowietrzający, instalację powietrza, c) Instalację dmuchawy napowietrzającej KSTO w budynku technologicznym. d) Z zamówienia wyłącza się dostawę i montaż dodatkowej workownicy do odwadniania osadu ( w istniejącym budynku technologiczno-socjalnym, która jest wskazana w projekcie budowlanym. Urządzenie zastąpione będzie instalacją do higienizacji osadu. wg odrębnego zamówienia i etapu realizacji). e) Instalację systemu zasilania i sterowania pracą oczyszczalni (w istniejącym budynku technologiczno-socjalnym), f) Rozbudowę budynku technologicznego w związku z potrzebą wykonania; nowych kanałów instalacyjnych, montażu urządzeń do napowietrzania ścieków i dekantacji wraz z niezbędnymi instalacjami oraz dodatkowych pomieszczeń gospodarczych i wiaty na odwodniony osad, g) Wykorzystanie istniejącego zbiornika osadu na zbiornik retencyjny wód deszczowych, h) Przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej na terenie działki oczyszczalni; i) Wymiany rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pomiędzy stacją zlewczą, a istniejącym budynkiem z Ø 63 PE na 110 PE, j) Dostosowanie układu zasilania do poboru zwiększonej mocy, k) Wymianę wewnętrznej linii zasilającej od stacji transformatorowej do budynku technologicznego, l) Remontu istniejącego wylotu wraz z umocnieniem brzegów rzeki Pliszki, m) Instalację systemu zasilania i sterowania pracą oczyszczalni. 3. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. Szczegółowy zakres robót budowlanych dotyczących rozbudowy oczyszczalni i montażu urządzeń opisany jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ na wyk. robót budowlanych i przedmiarze robót stanowiących materiał pomocniczy i załączniki nr 10 a). do SIWZ. Dostępny na stronie internetowej zamawiającego http://bip.starogardgd.ug.pl ID wiadomości 403654 z 21.12.2017r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-20
data zakończenia: 2019-09-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie w tygodniu roboczym

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rokocin oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rokocin oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj. 1.1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego. a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. b) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych obiektu i przekazywaniu do użytkowania. c) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, korygowanie kosztorysów i obmiarów. d) Bieżące kontrolowanie zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- finansowym wykonawcy robót. e) Informowanie zamawiającego o wystąpieniu zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę robót, terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu robót. f) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. g) Kontrolowanie jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie. h) Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. i) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. j) Uczestniczenie w próbach i odbiorach, w przekazywaniu placu budowy w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego inwestycji oraz w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania wad lub usterek w okresie gwarancji . k) Wstrzymanie robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie BHP. l) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i stwierdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego). m) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia (częściowych i końcowym). n) Wykonanie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji na potrzeby sporządzenia dokumentów OT (przyjęcie środka trwałego) i przygotowanie załączników do wniosku składanego przez Zamawiającego do właściwego organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. o) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac. p) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót i ich protokołowanie . q) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, co najmniej przez jednego inspektora nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu i nie rzadziej niż to określono w ofercie i umowie oraz na każde żądanie zamawiającego, a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. r) Inspektor ma obowiązek potwierdzać na bieżąco, każdorazowy pobyt swojej obecności na placu budowy, podpisem na liście, znajdującej się w Urzędzie Gminy, s) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie , nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami , właściwa jakość i kompletność robót). t) Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o podjęciu się obowiązków i dokonywania tamże systematycznych zapisów o wykonywanych w trakcie realizacji robót czynnościach i zaistniałych istotnych zdarzeniach. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem Inwestorskim. 1.2.2 Część 2. 1.2.2.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rokocin : W zakresie jest realizacja robót, budowy sieci k.s. wg projektu budowlanego, którego opracowanie obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin. Natomiast niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie tylko części zaprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej , obejmującej fragment zwartej zabudowy miejscowości Rokocin opisanej w projekcie jako zlewnie nr 5, 6, 8 i 9. Zakres robót do wykonania: a) Branża sanitarna: - Zlewnia nr 5 , obejmuje wykonanie; - kanału z rur z rur DN200 - 2543,38m, - kanału z rur z rur DN250 - 397,00m, - przewiertu DN 315mm, - przewiertu DN 400mm, - Studni rewizyjnych DN1000, - Studni rewizyjne DN 1200, - Studni rewizyjnych DN 1500, - Studni rewizyjnych PP 600, - Przyłącze wodociągowe Dn32 13,28 m/ kpl 1. - Przyłącza ks. Rury PVCDN160 - 478,88m, - studnie rewizyjne DN 425, - Zlewnia nr 6 , obejmuje wykonanie; - kanału z rur z rur DN200 - 98,99m - rurociąg PEHD fi 90 - 52,65 m - Studnie rewizyjne DN1000, - Studnie rewizyjne PP 600, - Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt. - Tłoczni T.6/1 - 1 kpl. - Przyłącze wodociągowe Dn32 5,1 m/ kpl 1. - Przyłącza KS rury PCV DN 160 - 32,80m - Zlewnia nr 8 ,obejmuje wykonanie; - kanału z rur z rur DN200 - 304,32m - rurociąg PEHD fi 110 - 116,34m - Studnie rewizyjne DN1000, - Studnie rewizyjne DN1200, - Studnie rewizyjne PP 600, - Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt - Tłoczni T8/1 - 1 kpl. - Przyłącze wodociągowe Dn32 - 37,72 m/ kpl 1. - Przyłącza KS rury PCV DN 160 - 74,65 m - Zlewnia nr 9 , obejmuje wykonanie; - kanału z rur z rur DN200 – 714,13m - rurociąg z rur PEHD fi 110 - 462,70m - przewiert DN 315mm, - przewiert DN 400mm, - Studnie rewizyjne DN1000, - Studnie rewizyjne DN 1200, - Studnie rewizyjne DN 1500, - Studnie rewizyjne PP 600, - Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt - Tłoczni T9/1 - 1 kpl. - Przyłącze wodociągowe Dn32 - 3,31 m/ kpl 1. - Przyłącza ks. Rury PVCDN160 – 124,66m, - studnie rewizyjne DN 600 b) Branża elektryczna: - instalacja zasilania, oświetlenia i AKP oraz ułożenie uziomów dla tłoczni: 3 kpl. Wszystkie przepompownie musza być wyposażone w system komunikacji GSM i GPRS tj. m.in. powiadamiania o stanie awaryjnym. c) roboty pozostałe - wykonanie odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych po robotach. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi dokumentacja techniczna/projekt budowlany załączony do SIWZ na wyk. robót budowlanych - załącznik nr 9. Przedmiar robót stanowiących materiał pomocniczy i załączniki nr 10 b) do SIWZ na wyk. robót budowlanych . Dostępny na stronie internetowej zamawiającego http://bip.starogardgd.ug.pl ID wiadomości 403654 z 21.12.2017r. 1.2.2.2. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na: a) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Dokumentacją projektową”) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, obejmującej : - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Rokocin wraz z przeprojektowaniem (o ile będzie konieczne,) zaprojektowanego wg posiadanej dokumentacji odcinka rurociągu tłocznego powiązanego z nowoprojektowanym odcinkiem sieci. - budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Koteże wraz z przepompownią/tłocznią ścieków w Dąbrówce i odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej (sieć i przyłącza) w osiedlu Północnym w Dąbrówce oraz na przylegającym terenie zabudowy mieszkaniowej w Koteżach. - projekt wymiany urządzeń 1 szt. istniejącej przepompowni ścieków w Koteżach i 2 szt. przepompowni w Jabłowie. - budowę rurociąg tłocznego na trasie osiedle Północne w Dąbrówce do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w Jabłowie. b) realizacja budowy inwestycji zgodnie z (zamówionym do wykonania) projektem, oraz wykonanie tłoczni T5/1 -1 kpl. i odcinka sieci kanalizacji tłocznej dł. ok. 150m na dz. nr 110, (wg. projektu istniejącego- w zakresie usytuowania), które wymagają sprawdzenia doboru charakterystyki technicznej i będą podlegały ewentualnemu przeprojektowaniu w zakresie średnicy oraz w zakresie doboru charakterystyki technicznej pomp w tłoczni T5-1, o których mowa w pkt 1.3.1. a) pierwszy tiret. Wykonanie instalacji zasilania instalacja zasilania, oświetlenia i AKP oraz ułożenie uziomów dla tłoczni. c) wyposażone w system komunikacji GPRS i GSM tj. m.in. powiadamiania o stanie awaryjnym w/w przepompowni T5/1 i przepompowni w Koteżach. - 2. Założenia do projektowania: Zgodnie z załączoną koncepcją projektową -załącznik nr 12 do SIWZ, zakłada się: a) zaprojektowanie ok.8,164 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z przyłączami i ok. 0,122 km przyłączy oraz 1 kompletną przepompownię ścieków w tym: - około 1416 m kanalizacji tłocznej na terenie wsi Rokocin o przepustowości minimum - Qśrd >150m3/d. - Przeprojektowanie (po przeliczeniu i sprawdzeniu doboru średnicy dobranego wg odrębnego opracowania, rurociągu fi 125 mm lub większej) tłocznego odcinka o długości 150m. Na trasie od tłoczni T5/1 do miejsca zmiany przebiegu rurociągu tłocznego zaprojektowanego w dz. nr 110 w Rokocinie i dalej wg programu funkcjonalnego - około 650 m kanalizacji tłocznej na terenie wsi Koteże i o przepustowości minimum Qśrd > 270m3/d, - około 4660 m kanalizacji tłocznej na terenie wsi Dąbrówka –Jabłowo o przepustowości minimum Qsrd > 288m3/d oraz około 1438m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy dla potrzeb posesji w oś. Północnym w Dąbrówce i potrzeb (7 posesji) w m. Koteże . - budowę przepompowni/tłoczni ścieków na terenie wsi oś. Północnego w Dąbrówce o przepustowości minimum Qśrd > 290m3/d, na dz. nr 259/23. b) Zaprojektowanie wymiany urządzeń w istniejących przepompowniach ścieków w celu zwiększenia ich przepustowości w tym: - dwie szt. w Jabłowie (zwiększenie przepustowości jednej przepompowni do min Qśrd > 400m3/d, drugiej do min Qśrd > 550m3/d ) - 1 szt. w Koteżach -zwiększenie przepustowości do min Qśrd > 270m3/d Szczegółowy opis przewidzianych do nadzorowania robót (w części zaprojektuj i wybuduj) stanowi; a) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 11 do SIWZ na wyk. robót budowlanych b) projekt koncepcyjny przebiegu i zakresu planowanych do zaprojektowania tras rurociągów - załącznik nr 12 do SIWZ na wyk. robót budowlanych. Dostępny na stronie internetowej zamawiającego http://bip.starogardgd.ug.pl ID wiadomości 403654 z 21.12.2017r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-20
data zakończenia: 2019-09-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie w tygodniu roboczym

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 Wójt Stanisław Połom

Opublikowano: 05 lutego 2018 12:39

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [846.57 KB]

Załączniki nr 1-6 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [235 KB]

Wyświetleń: 221

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl