Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post przeterg. nr 634623 N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabrówka , Rokocin,Koteże '

 GKI7013.29.9.2018.MF                                                                  Starogard Gdański  26.01.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                     w post. przetargowym nr 634623-N-2017   z dnia 21.12.2017r. 

pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

 w części 2 i 3  dotyczącej „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin, Koteże Dąbrówka, Jabłowo”

 

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”.

            Część 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rokocin.

            Część 3. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj.

 III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji części  2 i 3  zamówienia  wybrał ofertę nr 3 złożoną przez: Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „ HIRSZ” 83-322 Stężyca ul. Słowackiego 9

Oferta nr 3.  została wybrana jako najkorzystniejsza otrzymując   najwyższą liczbę punktów  

pozostałe oferty   dotyczące cz. 2 i cz. 3 zamówienia zostały złożone przez firmy;

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

4

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „ EKOMEL ” Spółka z o.o. ul. Angowicka 47  89-600 Chojnice     - w zakresie  dot. części  2 zamówienia 

5

ELEKTRO - CAL Spółka z o.o.   83-111 Miłobądz

Zajączkowo 28 A - w zakresie  dot. części  3 zamówienia 

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ WOD-KAN-GZENKOWICZ”  Sp. z o.o. 83-300 Kartuzy   Ul. Chmieleńska 17 - w zakresie  dot. części  2 i 3 zamówienia 

7

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki 83-420 Liniewo

Ul. Starowiejska 1 ,- w zakresie  dot. części  2 zamówienia 

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja

 

Razem

3

cz. 2.     -  60,00

40,00

 

100,00

cz. 3.   -  60,00

40,00

 

100,00

4

                       48,23

40,00

 

88,23

5

                      57,49

40,00

 

97,49

6

cz. 2.  – 39,65

40,00

 

79,65

cz. 3. – 50,89

40,00

 

90,89

7

54,90

40,00

 

94,90

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Wójt  Stanisław Połom

Opublikowano: 26 stycznia 2018 12:21

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 207

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl