Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający upoważniony -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.1.2018.AS, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych”

 

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

b)      na część 1 zamówienia „Dostawa 7 zestawów pomocy dydaktycznych dla 7 nowych oddziałów przedszkolnych” – 145 000,00 zł

b)      na część 2 zamówienia „Dostawa 20 zestawów pomocy dydaktycznych dla 20 oddziałów przedszkolnych” – 126 000,00 zł

 

  1. Informacje do podania podczas otwierania ofert:

1)    Nazwa i adres Wykonawcy

2)    Cena (kryterium oceny ofert)

3)    Termin wykonania zamówienia (kryterium oceny ofert)

4)    Okres gwarancji – zgodnie z SIWZ - co najmniej określony przez producenta

5)    Warunki płatności – zgodnie z SIWZ – min. 30 dni 

 

  1. Zestawienie ofert:

 

Na część 1 „Dostawa 7 zestawów pomocy dydaktycznych dla 7 nowych oddziałów przedszkolnych”

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty  złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr Wykonawcy

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

Cena

(zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

co najmniej określony przez producenta

Warunki płatności

min. 30 dni

3

VICTOR Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Skrzynno 102

98-311 Ostrówek

108 460,17 zł

10 dni

Zgodnie z SIWZ

30 dni

4

PWD APEX

Strzałków, ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko

 

119 656,01 zł

10 dni

Zgodnie z SIWZ

30 dni

6

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

147 014,70 zł

10 dni

Zgodnie z SIWZ

30dni

 

 

Na część 2  „Dostawa 20 zestawów pomocy dydaktycznych dla 20 oddziałów przedszkolnych”

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty  złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr Wykonawcy

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

Cena

(zł)

Termin wykonania zamówienia

od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji

co najmniej określony przez producenta

Warunki płatności

min. 30 dni

1

SIGNUM Piotr Olchawa

ul. Beskidzka 10

25-565 Kielce

97 800,00 zł

10 dni

Zgodnie z SIWZ

30 dni

2

Biuro Usługowo-Handlowe IN PULS Marcin Mateusz Kneć

ul. Modrzewiowa 13

18-400 Łomża

131 768,00 zł

20 dni

Zgodnie z SIWZ

30 dni

3

VICTOR Prawo i zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Skrzynno 102

98-311 Ostrówek

131 364,00 zł

10 dni

Zgodnie z SIWZ

30 dni

4

PWD APEX

Strzałków, ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko

 

109 089,12 zł

10 dni

Zgodnie z SIWZ

30 dni

5

Nowa Szkoła Sp. z o. o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

75 000,00 zł

20 dni

Zgodnie z SIWZ

30 dni

6

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

101 190,00 zł

10 dni

Zgodnie z SIWZ

30dni

 

Zamawiający informuje jednocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11:

"Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust.1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa a art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oswiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

Opublikowano: 17 stycznia 2018 11:22

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 143

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl