Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

 

                                 

GKI.7013.29.5.2018                                                                                    Starogard Gdański dnia 10.01.2018r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 634623-N-2017 z  dnia 21.12.2017r. dla zadania  pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę            5 272 000,00 zł brutto
  1. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na jedną, dwie lub trzy wybrane części objęte zakresem zamówienia.

Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Termin gwarancji

Część 1

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kan. sanitarnej w m. Dąbrówka, okocin, Koteże

Część 2.

Rozbudowa sieci kan. sanit.  w m. Rokocin

Cześć.3

Projekt i  budowa sieci kan. sanit. grawit-tłocznej w m Koteże, Rokocin  Dąbrówka

1

AQUA PROCESSER Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wlkp.

Ul. Nadbrzeżna 17

 

Cena brutto :

3 146 462,86zł

 

 

-

 

 

-

 

 

5 lat

2

BULDING ENGINEERING Sp. z o.o.

71-063 Szczecin

Ul. Ks. Witolda 7-9 lok. 111

 

Cena brutto

3 148 888,00zł

 

-

 

-

 

5 lat

3

Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „ HIRSZ”

83-322 Stężyca

Ul. Słowackiego 9

 

-

 

Cena brutto

2 755 982,40zł

 

Cena brutto

3 484 959,00zł

 

5 lat

4

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „ EKOMEL ” Spółka z o.o.

 

-

 

Cena brutto

3 428 061,11zł

 

-

 

5 lat

5

ELEKTRO - CAL Spółka z o.o.

83-111 Miłobądz

Zajączkowo 28 A

 

-

-

 

Cena brutto

 3 637 110,00zł

 

5 lat

 

6

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „ WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy

Ul. Chmieleńska 17

 

-

 

Cena brutto

4 169 700,00zł

 

Cena brutto

4 108 200,00zł

 

5 lat

7

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

83-420 Liniewo

Ul. Starowiejska 1

 

-

 

Cena brutto

3 011 889,70zł

 

-

 

5 lat

 

  1. Termin wykonania zamówienia 16.08.2019 r

 

  1. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane będzie fakturami częściowymi oraz fakturą

końcową za etapy robót ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 10 stycznia 2018 14:30

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 245

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl