Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" - nr ref. RGM.271.1.2018.AS

Ogłoszenie www.bzp.uzp.gov.pl nr 500128-N-2018 z dnia 2018-01-02 r. 

Gmina Starogard Gdański„Dostawa pomocy dydaktycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Projekt pn.:„Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.1 Edukacja przedszkolna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9 , 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.starogardgd.ug.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://www.bip.starogardgd.ug.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak 
siedziba Zamawiającego: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
przesyłką lub osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Sikorskiego 9, sekretariat, 83-200 Starogard Gdański 
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa pomocy dydaktycznych” 
Numer referencyjny: RGM.271.1.2018.AS 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
2 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych Gminy Starogard Gdański, wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, na potrzeby realizacji projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.1 Edukacja przedszkolna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części: 2.1 Część 1 – Dostawa 7 zestawów pomocy dydaktycznych dla 7 nowych oddziałów przedszkolnych 2.2 Część 2 – Dostawa 20 zestawów pomocy dydaktycznych dla 20 oddziałów przedszkolnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
37500000-3
30190000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 30 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Skrócenie terminu dostawy zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) i 5), w następujących sytuacjach: 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 2. Wydłużenie terminu dostawy o maksymalnie 10 dni dla nie więcej niż 20% pozycji asortymentowych wyszczególnionych w SIWZ ( zał. Nr 1) , w sytuacji utrudnionej dostępności na rynku, dowiedzionej przez Wykonawcę. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-17, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa 7 zestawów pomocy dydaktycznych dla 7 nowych oddziałów przedszkolnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Oferowany przez Wykonawcę asortyment będzie: 1) fabrycznie nowy, pozostający w ciągłej produkcji, 2) dostarczony w opakowaniach producenta, 3) objęty gwarancją producenta, 2. Opis pomocy dydaktycznych/zabawek sporządzony w nin. specyfikacji, który wskazywać może na producenta, służy jedynie jako wskazówka dla wykonawcy, by przybliżyć cel edukacyjny (dydaktyczny) jaki spełniać ma dany asortyment, tj. jakie umiejętności mają zdobywać i utrwalać dzieci przedszkolne dzięki używaniu i zabawie z określonymi pomocami/zabawkami, a także w celu określenia minimalnych parametrów technicznych jakie spełniać muszą pomoce dydaktyczne/zabawki w szczególności: jakość materiałów i surowców użytych do produkcji opisywanych pomocy, atrakcyjność kolorystyki i form, różnorodność pomocy, trwałość, bezpieczeństwo dla użytkowników. Wykonawca składając ofertę może proponować pomoce dydaktyczne równoważne w pierwszej kolejności pod względem celów dydaktycznych dla określonego asortymentu przy zachowaniu różnorodności w obrębie całego zamówienia, ponadto bezpieczeństwa, trwałości i atrakcyjności dla dzieci (kolorystyka, formy). 3. Wykonawca może dowolnie zestawiać produkty różnych producentów spełniających wymagania określone w SIWZ, tworząc określone przez Zamawiającego i wymienione w tabeli asortymentowej zestawy/komplety, wówczas Zamawiający wymaga wyodrębnienia poszczególnych komponentów wchodzących w skład takich zestawów/kompletów i wskazania dla każdego z nich nazwy rynkowej, nazwy producenta, okresu gwarancji, cech/parametrów technicznych oraz ceny. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu, 1) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 2) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem dostarczonego towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru, 4) Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania towaru usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania, zasad gwarancji i sposobu zgłaszania wad, usterek i zleceń serwisowych, 5) Zamawiający ma prawo wnoszenia reklamacji w godzinach pracy, od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych powinny być przekazywane za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listownie, 6) Wykonawca ma obowiązek odpowiedzi Zamawiającemu, na zgłoszenia wad, naprawy/wymiany w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 7) W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 2 tygodnie lub naprawa ma nastąpić po raz drugi w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia sprzętu po raz drugi do naprawy, 8) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy, 9) W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przekazania dostarczonego sprzętu jednostkom oświatowym, odpowiednio wg SIWZ 5. Oferowany sprzęt musi posiadać widoczne i czytelne oznaczenie znakiem CE oraz dostarczaną wraz z urządzeniem, ważną deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi CE. 6. Wszystkie zabawki ujęte w nin. wykazach muszą być odpowiednie do stosowania przez dzieci w wieku przedszkolnym i spełniać wymagania norm PN-EN71 (zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE). 7. Zestawy przeznaczone dla określonej placówki muszą być czytelnie opisane (każda paczka), poprzez umieszczenie na opakowaniach: a) Nr i nazwy części zamówienia b) Nazwy placówki, dla której kierowany jest dany zestaw pomocy dydaktycznych 8. Miejsce dostaw, kontakt: 1) dla części 1: a) Publiczne Przedszkole w Kokoszkowach http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/547/przedszkole_publiczne_w_kokoszkowach b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie ( oddział w Nowej Wsi, oddział w Koteżach ) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/543/publiczna_szkola_podstawowa_im_franciszka_peplinskiego_w_rokocin c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rywałdzie http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/546/zespol_ksztalcenia_i_wychowania_w_rywaldzie d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/544/publiczna_szkola_podstawowa_im_gen_jozefa_wybickiego_w_trzcinsku e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/545/zespol_szkol_publicznych_w_jablowie f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/550/zespol_szkol_publicznych_w_suminie 2) dla części 2: a) Publiczne Przedszkole w Kokoszkowach ( 4 oddziały w Kokoszkowach) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/547/przedszkole_publiczne_w_kokoszkowach b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie ( 2 oddziały w Rokocinie, oddział w Nowej Wsi, oddział w Koteżach ) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/543/publiczna_szkola_podstawowa_im_franciszka_peplinskiego_w_rokocin c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rywałdzie ( 3 oddziały w Rywałdzie, oddział w Kolinczu) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/546/zespol_ksztalcenia_i_wychowania_w_rywaldzie d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku ( 2 oddziały w Trzcińsku) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/544/publiczna_szkola_podstawowa_im_gen_jozefa_wybickiego_w_trzcinsku e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie ( 2 oddziały w Jabłowie, oddział w Lipinkach Szlacheckich, oddział w Owidzu) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/545/zespol_szkol_publicznych_w_jablowie g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie ( 2 oddziały w Suminie) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/550/zespol_szkol_publicznych_w_suminie 9. Pomoce dydaktyczne opakowane będą w sposób zapewniający bezpieczny transport, eliminujący zagrożenie uszkodzenia bądź zniszczenia pomocy dydaktycznych; 10. Dostawa nastąpi, po uprzednim ustaleniu terminu z dyrektorem każdej placówki w sposób umożliwiający dokonanie pełnego odbioru dostawy (sprawdzenie ilościowo-jakościowe). 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37500000-3, 30190000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Skrócenie terminu dostawy zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa 20 zestawów pomocy dydaktycznych dla 20 oddziałów przedszkolnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Oferowany przez Wykonawcę asortyment będzie: 1) fabrycznie nowy, pozostający w ciągłej produkcji, 2) dostarczony w opakowaniach producenta, 3) objęty gwarancją producenta, 2. Opis pomocy dydaktycznych/zabawek sporządzony w nin. specyfikacji, który wskazywać może na producenta, służy jedynie jako wskazówka dla wykonawcy, by przybliżyć cel edukacyjny (dydaktyczny) jaki spełniać ma dany asortyment, tj. jakie umiejętności mają zdobywać i utrwalać dzieci przedszkolne dzięki używaniu i zabawie z określonymi pomocami/zabawkami, a także w celu określenia minimalnych parametrów technicznych jakie spełniać muszą pomoce dydaktyczne/zabawki w szczególności: jakość materiałów i surowców użytych do produkcji opisywanych pomocy, atrakcyjność kolorystyki i form, różnorodność pomocy, trwałość, bezpieczeństwo dla użytkowników. Wykonawca składając ofertę może proponować pomoce dydaktyczne równoważne w pierwszej kolejności pod względem celów dydaktycznych dla określonego asortymentu przy zachowaniu różnorodności w obrębie całego zamówienia, ponadto bezpieczeństwa, trwałości i atrakcyjności dla dzieci (kolorystyka, formy). 3. Wykonawca może dowolnie zestawiać produkty różnych producentów spełniających wymagania określone w SIWZ, tworząc określone przez Zamawiającego i wymienione w tabeli asortymentowej zestawy/komplety, wówczas Zamawiający wymaga wyodrębnienia poszczególnych komponentów wchodzących w skład takich zestawów/kompletów i wskazania dla każdego z nich nazwy rynkowej, nazwy producenta, okresu gwarancji, cech/parametrów technicznych oraz ceny. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu, 1) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 2) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem dostarczonego towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru, 4) Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania towaru usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania, zasad gwarancji i sposobu zgłaszania wad, usterek i zleceń serwisowych, 5) Zamawiający ma prawo wnoszenia reklamacji w godzinach pracy, od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych powinny być przekazywane za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listownie, 6) Wykonawca ma obowiązek odpowiedzi Zamawiającemu, na zgłoszenia wad, naprawy/wymiany w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 7) W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 2 tygodnie lub naprawa ma nastąpić po raz drugi w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia sprzętu po raz drugi do naprawy, 8) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy, 9) W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przekazania dostarczonego sprzętu jednostkom oświatowym, odpowiednio wg SIWZ 5. Oferowany sprzęt musi posiadać widoczne i czytelne oznaczenie znakiem CE oraz dostarczaną wraz z urządzeniem, ważną deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi CE. 6. Wszystkie zabawki ujęte w nin. wykazach muszą być odpowiednie do stosowania przez dzieci w wieku przedszkolnym i spełniać wymagania norm PN-EN71 (zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE). 7. Zestawy przeznaczone dla określonej placówki muszą być czytelnie opisane (każda paczka), poprzez umieszczenie na opakowaniach: a) Nr i nazwy części zamówienia b) Nazwy placówki, dla której kierowany jest dany zestaw pomocy dydaktycznych 8. Miejsce dostaw, kontakt: 1) dla części 1: a) Publiczne Przedszkole w Kokoszkowach http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/547/przedszkole_publiczne_w_kokoszkowach b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie ( oddział w Nowej Wsi, oddział w Koteżach ) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/543/publiczna_szkola_podstawowa_im_franciszka_peplinskiego_w_rokocin c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rywałdzie http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/546/zespol_ksztalcenia_i_wychowania_w_rywaldzie d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/544/publiczna_szkola_podstawowa_im_gen_jozefa_wybickiego_w_trzcinsku e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/545/zespol_szkol_publicznych_w_jablowie f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/550/zespol_szkol_publicznych_w_suminie 2) dla części 2: a) Publiczne Przedszkole w Kokoszkowach ( 4 oddziały w Kokoszkowach) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/547/przedszkole_publiczne_w_kokoszkowach b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokocinie ( 2 oddziały w Rokocinie, oddział w Nowej Wsi, oddział w Koteżach ) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/543/publiczna_szkola_podstawowa_im_franciszka_peplinskiego_w_rokocin c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rywałdzie ( 3 oddziały w Rywałdzie, oddział w Kolinczu) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/546/zespol_ksztalcenia_i_wychowania_w_rywaldzie d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku ( 2 oddziały w Trzcińsku) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/544/publiczna_szkola_podstawowa_im_gen_jozefa_wybickiego_w_trzcinsku e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie ( 2 oddziały w Jabłowie, oddział w Lipinkach Szlacheckich, oddział w Owidzu) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/545/zespol_szkol_publicznych_w_jablowie g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie ( 2 oddziały w Suminie) http://bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_podlegle/3/550/zespol_szkol_publicznych_w_suminie 9. Pomoce dydaktyczne opakowane będą w sposób zapewniający bezpieczny transport, eliminujący zagrożenie uszkodzenia bądź zniszczenia pomocy dydaktycznych; 10. Dostawa nastąpi, po uprzednim ustaleniu terminu z dyrektorem każdej placówki w sposób umożliwiający dokonanie pełnego odbioru dostawy (sprawdzenie ilościowo-jakościowe).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Skrócenie terminu dostawy zamówienia 40,00


Opublikowano: 02 stycznia 2018 13:24

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

SIWZ [256 KB]

Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [1.76 MB]

Zał. nr 2a do SIWZ - spełn. warunków udziału z art. 25 ust.1 [127 KB]

Zał. nr 2b do SIWZ - brak podstaw do wyklucz z art. 25 ust.1 [131.5 KB]

Zał. nr 3a do SIWZ - formularz ofertowy dla części 1 [177 KB]

Zał. nr 3b do SIWZ - formularz ofertowy dla części 2 [175.5 KB]

Zał. nr 4 do SIWZ istotne postanowienia umowy [160.5 KB]

Wyświetleń: 189

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl