POMOC UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA 2020 R.

uczeń niepełnosprawny (link otworzy duże zdjęcie)

 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.07.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, Dz. U. z 2020 r. poz. 1227), pomoc zostanie przyznana uczniom:

1)        słabowidzącym,

2)        niesłyszącym,

3)        słabosłyszącym,

4)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60  i 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 

4. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

5. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

6. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021;

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł

 dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

do kwoty 445 zł

 

Termin składania wniosków:

Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektorów szkół na terenie gminy Starogard Gdański do dnia 11 września 2020 r.

 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2020 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w terminie do dnia 30.11.2020 r. następuje zwrot kosztów indywidualnie zakupionych podręczników, również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości określonej powyżej. Dowody zakupu składa się w Urzędzie Gminy Starogard Gd.

 

Za dowód zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uważa się dokumenty takie jak: faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, paragon, lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

 

Złączniki:

1. Druk wniosku.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 DZ. U. z 2020 r. poz. 1227).

 

 

Opublikowano: 04 września 2020 12:06

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

W N I O S E K o udzielenie pomocy uczniowi niepełnosprawnego w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 [80 KB]

Wyświetleń: 0

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl