Zadymianie sieci kanalizacji sanitarnej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie uprzejmie informuje, że rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Starogard Gdański.

 

W okresie sierpień - październik 2020 r. zadymianie zostanie przeprowadzone w następujących miejscowościach Barchnowy, Koteże,  Kolincz, Lipinki Szlacheckie i Owidz. Akcjama na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

 

Prosimy o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wodyopadowe i drenażowe z Państwa posesji.

 

Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

 

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

 

Akcja zadymiania będzie prowadzona etapami w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Starogard Gdański. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie z wyprzedzeniem będzie informował mieszkańców o kolejnych terminach i miejscach planowanego zadymiania za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz ogłoszeń na tablicach informacyjnych.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Ponadto zgodnie z art. 28 ust.4a w zw. z art. 28ust.4 wyżej wskazanej ustawy ten, kto nie stosuje się do powyższego zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Opublikowano: 13 maja 2020 08:20

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 607

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl