OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2020 - 2025.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.), Wójt Gminy Starogard Gdański postanawia przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025.

 

1. Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 21.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.

2. Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie gminy Starogard Gdański lub działające na rzecz jej mieszkańców.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej, tj. poprzez zamieszczenie projektu Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025 na stronie internetowej gminy www.starogardgd.ug.pl.

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Starogard Gdański.

5. Opinie na temat zamieszczonego projektu uchwały, uprawnione podmioty mogą przekazać w formularzu uwag w formie elektronicznej na adres: promocja@ugstarogard.pl lub w biurze podawczym Urzędu Gminy Starogard Gdański w godzinach jego otwarcia.

6.  Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

7.  Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

8. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, którego treść umieszczona będzie na stronie internetowej gminy.

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Magdalena Forc - Cherek

 

Starogard Gdański, 21 listopada 2019 r.

Opublikowano: 21 listopada 2019 12:40

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

PROJEKT: WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2020 - 2025 [23.92 KB]

Formularz konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025 [29 KB]

Wyświetleń: 331

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl