Pismo do mieszkańców Nowej Wsi Rzecznej w sprawie podłączenia do kanalizacji sanitarnej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dotyczy mieszkańców ulic: Księżycowej, Polnej, Leśnej, Młyńskiej, Słonecznej, Makowej w Nowej Wsi Rzecznej

 

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej w ul. Polna, Leśna, Makowa, Słoneczna, Księżycowa, Młyńska, Gmina Starogard Gdański informuje, iż od dnia 01.11.2019 r. nastąpi możliwość przyłączenia Państwa posesji do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy o obowiązku leżącym po stronie właściciela nieruchomości  wykonania przyłączenia swojej nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie  Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zmianami).

Ustala się ostateczny termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej na dzień 31.03.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01.11.2019 r. gestorem sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ww. rejonie staje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128.

W związku z powyższym do dnia 01.11.2019 r. należy zawrzeć nowe umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną taryfą obowiązująca na terenie miasta Starogard Gdański z nowym gestorem sieci. W celu zawarcia umowy należy przedłożyć do wglądu w siedzibie PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128 w Starogardzie Gdańskim w dniach od poniedziałku do wtorku i od czwartku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 i w środę w godz. od 7:00 do 17:00 dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. pod numerem telefonu: 58 5601478 i 58 5601474 lub na adres email: bok@star-wik.pl.

Przykanalik łączący Państwa nieruchomość z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej należy wykonać własnym kosztem i staraniem. Miejsce włączenia do sieci wynika z dokumentacji projektowej i powykonawczej dostępnej w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim i PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128 w Starogardzie Gdańskim.

Fakt przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy niezwłocznie zgłosić do gestora sieci tj. PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. w celu uruchomienia rozliczeń za odprowadzane ścieki.

Niewywiązanie się z powyższego obowiązku spowoduje zastosowanie środków karno-administracyjnych zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

Jednocześnie informujemy, iż zabronione jest przyłączenie instalacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych z posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku stwierdzenia takiego podłączenia osoby odprowadzające wody opadowe do urządzeń kanalizacji sanitarnej podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł zgodnie z art. 9 ust 1 i art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).

 

Opublikowano: 08 października 2019 11:22

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1291

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl