Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarządzenie Nr KSP/77/2019
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1 wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 opublikowane zostanie:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdański,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starogard Gdański,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański.

§ 4. 1. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem.

2. Zasady działania komisji konkursowej oraz tryb ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1.

3.  Oferty sporządza się na formularzu ofertowym, określonym w załączniku nr 2.

4.  Oferty podlegać będą ocenie zgodnie z arkuszem oceny ofert stanowiącym załącznik nr 3.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie stanowiącej załącznik nr 4.

§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Starogard Gdański.

2. Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 r.

 

 

Wójt


Magdalena Forc-Cherek 

Opublikowano: 18 lipca 2019 14:09

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR KSP/77/2019 i Załącznik Nr 1 [85.49 KB]

Załącznik Nr 2 - wzór/oferta otwarty konkurs [30.29 KB]

Załącznik Nr 3 - arkusz ocen [11.9 KB]

Załącznik Nr 4 - wzór/umowa otwarty konkurs [33.24 KB]

Załącznik Nr 5 - wzór/sprawozdanie otwarty konkurs [25.08 KB]

Wyświetleń: 342

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl