Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku

źródło: internet (link otworzy duże zdjęcie)

Zarządzenie Nr OZS/50/2019
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
Gminy Starogard Gdański w 2019 roku i ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Starogard Gdański w formie obozu edukacyjno-rekreacyjnego, kolonii, półkolonii lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku, poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Cele zadania:

1) zagospodarowanie wolnego czasu,

2) promocja kultury i historii regionu,

3) zdobywanie konkretnych umiejętności (np. pływanie, pierwsza pomoc),

4) promocja zdrowego stylu życia,

5) rozwój i promowanie różnych dyscyplin sportu i rekreacji,

6) umiejętność współpracy w grupie.

3. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat - mieszkańcy Gminy Starogard Gd.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego w 2019 roku w uchwale budżetowej wynosi 99.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

§ 3. 1. Podmioty uprawnione do składania ofert:

1) organizacje pozarządowe - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, będące:

a) osobami prawnymi,

b) jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Termin składania ofert i zasady postępowania konkursowego:

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

2) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie do Urzędu Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, sekretariat, pokój nr 201, w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r., oferty konkursowej zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia (decyduje data wpływu do siedziby tut. Urzędu).

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta oraz napisem: „Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego w 2019 roku”.

4) Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów:

a) oferta powinna być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

b) do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;

c) do oferty można dołączyć inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób zaangażowanych przy realizacji zadania;

d) oferta powinna być zgodna z przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację na wsparcie realizacji zadania;

e) oferta wraz z załącznikami (bądź ich kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;

f) dotacja nie będzie udzielana na:

- prace remontowe i budowlane;

- pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników, opłaty czynszowe i rachunki telefoniczne poza zakresem realizacji zadania publicznego określonego szczegółowo w ofercie;

- zakup gruntów;

- działalność gospodarczą;

- działalność polityczną i religijną;

- refundację kosztów realizowanych wcześniej zadań publicznych;

- dotowanie zadań dofinansowywanych z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

5) Na jeden projekt podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku składania ofert na dwa projekty, każdą ofertę należy złożyć odrębnie.

6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przekazaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

7) Nie przewiduje się przyznania dotacji w całości na projekt z jednej oferty.

8) Wójt Gminy Starogard Gdański zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

9) Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

§ 4. 1. Zadanie może rozpocząć się najwcześniej dnia 17 czerwca 2019 r. i trwać nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest:

1) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu;

2) prawidłowe i terminowe rozliczenie w przypadku wcześniej udzielonej dotacji;

3) wyodrębnienie w systemie księgowym przez beneficjenta dotacji ewidencji obrotów związanych z realizacją zadania publicznego.

3. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy, która określi w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin i warunki jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej organizacji wykonującej zadanie oraz tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, wynoszący 14 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia realizacji zadania, lecz nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia realizacji zadania.

4. Wypoczynek realizowany zgodnie z art. 92a-92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

5. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności (np. wolontariat) związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub z opieką nad małoletnimi, pracodawca lub organizatorzy w zakresie takiej działalności są zobowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405, 730).

6. Wyłoniony podmiot, realizując zlecone zadanie, zobowiązany jest do informowania w publikacjach i materiałach informacyjnych wydawanych w ramach zadania, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę oraz ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę – zgodnie z przekazanymi wytycznymi.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Rozpatrzenie ofert konkursowych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.

1. Oferty konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej:

1) Ocena formalna obejmuje:

a) terminowość i formę złożenia oferty,

b) zgodność wymaganych podpisów,

c) kompletność wymaganych załączników,

d) zgodność oferty z celami statutowymi oferenta.

Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty we wskazanym terminie, zostanie ona odrzucona bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

2) Ocena merytoryczna obejmuje:

Lp.

Kryterium oceny konkursowej

Liczba punktów

1.

Liczba beneficjentów (przewidywana liczba uczestników, wyłącznie dzieci i młodzież)

do 10 osób – 2 pkt

11-20 osób – 5 pkt

21-40 osób – 15 pkt

41-60 osób – 20 pkt

61- 70 osób – 30 pkt

powyżej 70 osób – 40 pkt

2.

Czas realizacji zadania

do 5 dni – 2 pkt

6-7 dni – 5 pkt

7-10 dni – 10 pkt

11-15 dni –  15 pkt

16 dni i więcej – 20 pkt

3.

Planowane koszty realizacji zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0 - 15 pkt

4.

Cykliczność projektu (dotychczasowa współpraca z Gminą Starogard Gdański)

2 rok – 2 pkt

3 rok – 3 pkt

4 rok – 4 pkt

5 rok i powyżej – 5 pkt

5.

Miejsce wypoczynku, walory poznawcze kultury i historii regionu

0 – 10 pkt

6.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (otrzymane i planowane do uzyskania z innych źródeł) oraz pozafinansowy wkład w realizacje zadania (np. świadczenia wolontariuszy)

0 – 20 pkt

7.

Innowacyjność oferty (premia za innowacyjne działania)

0 – 5 pkt

8.

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0 – 5 pkt

Razem

0-120 pkt

3) W celu dofinansowania zostaną zaproponowane oferty zgodnie z kolejnością wynikającą z otrzymanej ilości punktów.

4) W ocenie konkursowej mają także zastosowanie kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5) Warunkiem udzielenia dotacji jest pozytywna weryfikacja formalna złożonej oferty oraz uzyskanie w ocenie merytorycznej co najmniej 50 punktów.

2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Starogard Gdański, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. oceny ofert konkursowych.

3. Regulamin prac Komisji ds. oceny ofert konkursowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

4. Komisję Konkursową ds. oceny ofert konkursowych powołuje Wójt Gminy Starogard Gdański odrębnym zarządzeniem.

5. W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć osoby wskazane przez podmioty określone ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie gminy Starogard Gdański lub działające na rzecz jej mieszkańców, pod warunkiem, że podmioty te nie będą brały udziału w konkursie.

6. Przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 6 do prac w Komisji Konkursowej wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych pisemnie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.starogardgd.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Starogard Gdański.

§ 6. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykonanego zadania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia w terminie określonym szczegółowo w umowie.

§ 7. Wysokość dotacji przekazanych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku letniego w 2018 r.:

L.p.

Nazwa zadania i oferent

Kwota dotacji

1.

Obóz dla dzieci i młodzieży w miejscowości Skrzynia – Zarząd Oddziału Powiatowego OSP w Starogardzie Gd.

35 000 zł

2.

Wypoczywaj z Beniaminkiem – Klub Sportowy BENIAMINEK 03 w Starogardzie Gd.

4 400 zł

3.

Kolonie lenie dla dzieci i młodzieży z Gminy Starogard Gdański w Białym Dunajcu - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie

36 900 zł

4.

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej połączony z realizacją programów o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym w Chłapowie – Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Jabłowie

8 500 zł

5.

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej połączony z realizacją programów o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym w Białogórze – Parafia p.w. św. Barbary w Kokoszkowach

8 000 zł

§ 8. 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania oraz rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem.

2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku pod rygorem zwrotu.

3. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji projektów ze strony gminy. Zasady kontroli i realizacji zadania:

1) w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Wójta Gminy Starogard Gdański osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego, a w szczególności:

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy;

2) w ramach kontroli upoważnione przez Wójta Gminy Starogard Gdański osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, mające lub mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego oraz żądać udzielenia ustnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. W terminie określonym przez kontrolującego, podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji;

3) upoważnione przez Wójta Gminy Starogard Gdański osoby mają prawo przeprowadzenia kontroli zarówno w siedzibie podmiotu, któremu zlecono realizację zadania publicznego, jak i w miejscu realizacji tegoż zadania;

4) kontrola winna być zakończona protokołem, który wskaże ewentualne nieprawidłowości i uchybienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, Wójta Gminy Starogard Gdański sformułuje stosowne wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski i zalecenia zostają doręczone w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu kontroli podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego;

5) podmiot realizujący zadanie publiczne, w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. wniosków i zaleceń, pisemnie powiadamia Wójta Gminy Starogard Gdański o ich wykonaniu lub powodach ich nie wykonania. W przypadku nie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, Gmina wstrzymuje przekazanie kolejnych transz, umowa zostaje rozwiązana a dotychczas przekazane kwoty podlega zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego.

4. Oferenci przed przystąpieniem do konkursu powinni zapoznać się z następującymi dokumentami:

a) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688),

b) rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

c) Uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

5. Druk oferty wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Gminy Starogard Gdański: www.ugstarogard.pl lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu, Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Sikorskiego 9 w godzinach pracy Urzędu.

6. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, tel. 58 5625067.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

 

Magdalena Forc-Cherek

Opublikowano: 23 maja 2019 08:18

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Zarządzenie Nr OZS/50/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku i ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie [322 KB]

Wyświetleń: 566

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl