Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego wariantu obwodnicy Starogardu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach Spotkania Informacyjnego przeprowadzonego w Starogardzie Gd. w dniu 05.03.2019 r. oraz  na spotkaniu w dniu 18 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Starogard Gdański złożono wnioski dotyczące Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego, wariant IIIA+IIA+II

Zestawienie wniosków i odpowiedzi:

 

 

Pytania mieszkańców wraz z uzasadnieniem

Odpowiedzi Transprojekt Gdański     sp. z o.o.

1.

Wniosek:

Zabezpieczyć dojazd i dojście do boiska sportowego w Sucuminie ( działka Nr 35}

 

Uzasadnienie:

Boisko jest miejscem spotkań mieszkańców, organizacji festynów i zawodów sportowych oraz strażackich.

 

Celem dokumentacji STEŚ jest wstępne określenie zakresu przedsięwzięcia. Na etapie STEŚ nie projektuje się rozwiązań szczegółowych takich jak zjazdy.  Dojście i dojazd do działki Nr 35 (boisko sportowe) może być zaprojektowany w miejscu dotychczasowego zjazdu i pokazany w następnym etapie dokumentacji projektowej.

2.

Wniosek:

Rozważyć możliwość przesunięcia węzła w Sucuminie w kierunku za lub przed centrum wsi.

Uzasadnienie:

- uniknięcie podziału miejscowości na dwie części,

- zmniejszenie kosztu wykonania węzła z powodu

  uniknięcia potrzeby budowania podziemnego

   przejścia dla pieszych i zjazdu z węzła na drogę

   powiatową Nr 2712G.

- zmniejszenie odległości  dojazdu do pól

   obsługiwanych z drogi powiatowej, których

   właściciele mieszkają po drugiej stronie drogi

   krajowej,

- zmniejszenie odległości dojazdu mieszkańców do    

   kościoła, sklepu, świetlicy wiejskiej;

 - uniknięcie terenów podmokłych występujących

    na działce Nr 193/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na uwarunkowania techniczne (geometria drogi) i terenowe nie ma możliwości zmiany lokalizacji węzła „Starogard Zachód”.

3.

Wniosek:

Alternatywnie do punktu 2, w sytuacji, gdy przyjęcie wniosku z punktu 2 nie będzie możliwe – podziemne przejście dla pieszych w Sucuminie zaprojektować w wersji z przejazdem dla samochodów, w tym sprzętu rolniczego.

Uzasadnienie:

- zmniejszenie uciążliwości z powodu podziału

  obszaru miejscowości Sucumin na dwie części,

- umożliwienie rolnikom przejazdu do pól, które

  występują po obu stronach drogi krajowej

  dzisiaj, a obwodnicy po jej wybudowaniu,

- umożliwienie strażakom jak najszybsze  dotarcie

  do remizy OSP w razie wystąpienia wezwania.

OSP Sucumin znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jako bardzo zasłużona straż i jest niezwykle często wzywana do różnych zdarzeń, w tym wypadków drogowych. OSP Sucumin w poważnym stopni wspiera działalność  Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.

Budowa przejazdu dla samochodów i ciągników rolniczych w miejscu projektowanego podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów będzie wiązać się ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Wynika to ze zwiększenia skrajni pionowej obiektu mostowego pod drogą krajową 22 oraz zagłębienia drogi (m.in. umocnienie skarp, murki oporowe). Postulat do rozważenia w następnym etapie dokumentacji po konsultacji z Zamawiającym.

4.

Wniosek:

Wykonać przejazd nad obwodnicą dla drogi gminnej Koteże – Dąbrówka ( ul. Towarzyska)         dz. Nr 245/2

Uzasadnienie:

- zabezpieczenie dojazdów do pól uprawnych,

- zabezpieczenie dojazdu do wsi dla mieszkańców

  ul. Towarzyskiej i okolic;

Zaprojektowanie wiaduktu i przełożenie drogi gminnej na długości ok. 600 m spowoduje znaczący wzrost kosztów inwestycji. Dojazd do pól zapewnią przebudowywane drogi powiatowe i gminne.

Rozwiązanie pozostaje bez zmian.

5.

Wniosek:

Droga gminna Nr 213038G z Dąbrówki do drogi gminnej Nr 213035G Jabłowo- Koteże, przesunąć wiadukt  po starej trasie drogi  lub w jej pobliżu.

Uzasadnienie:

- mniejszy podział działek rolnych i mniejszy

  problem z ich obsługą;

Przesunięcie wiaduktu w miejsce istniejącego przebiegu drogi gminnej spowoduje, że wiadukt będzie się krzyżował z obwodnica pod kątem ok. 60 stopni. W rezultacie wiaduktu się wydłuży i wzrosną koszty inwestycji.

Rozwiązanie pozostaje bez zmian.

6.

Wniosek:

Przed skrzyżowaniem obwodnicy  z drogą gminną Nr 213035G Jabłowo - Koteże, w Dąbrówce przesunąć obwodnicę na skraj działki nr 55/2 i za ww. skrzyżowaniem skierowanie  jej za ul. Hermanowską (dz. Nr 26) w Janowie.

Uzasadnienie:

- mniejszy podział działek rolniczych i mniej

  problemów z dojazdem do podzielonych pól;

 

 

Zaprojektowano w tym miejscu korektę przebiegu obwodnicy zgodnie z wnioskami mieszkańców.

7.

Wniosek:

Zabezpieczyć dojazd w kierunku Hermanowa, do podzielonych pól w Janowie.

Uzasadnienie:

- Obwodnica uniemożliwi dojazd do pól w

  kierunku Hermanowa;

Zaprojektowano niezbędne drogi dojazdowe.

8.

Wniosek:

Dla niżej wymienionych działek przekazać właścicielom informację dotyczącą: jaka powierzchnia gruntu zostanie zabrana pod budowę obwodnicy i  jaki będzie dojazd do poszczególnych działek:

- Bereś Kazimierz – Koteże - dz.nr 67/1, 218/1,

- Urban Sławomir – Sucumin – dz.nr 98/1, 98/2,

- Huzior Piotr – Sucumin – dz. nr 202,

- Minuth Jacek – Dąbrówka – dz. nr 21/1

- Ditrich Tadeusz – Owidz (obręb Janowo), dz.nr

  137/2 i 137/1

Określenie zajętości gruntów wymienionych działek będzie możliwe po wyznaczeniu zakresu inwestycji dla wybranego wariantu obwodnicy. Dojazdy do działek będą zapewnione poprzez układ istniejących i projektowanych dróg.

9.

Wniosek:

Pod wiaduktem kolejowym w Owidzu uwzględnić przejazd dla maszyn rolniczych do dz.nr 137/2

Uzasadnienie:

- mniejsze koszty budowy - nie trzeba będzie robić

  drogi zbiorczej od drogi powiatowej, przy

  oczyszczalni Polpharmy, przez las;

Przejazd dla maszyn rolniczych zostanie uwzględniony przy projekcie wiaduktu nad linią PKP.

10.

Wniosek: Z

wraca się uwagę na szczególnie złe warunki gruntowe w Janowie (bardzo wysoko występująca woda gruntowa) oraz w Owidzu i Dąbrówce (ciężkie, gliniaste ziemie).

Informacja zostanie wykorzystana przy projektowaniu.

11.

Wniosek:

Konieczność wykonania inwentaryzacji istniejących sieci melioracyjnych w miejscowościach, po trasie obwodnicy.

Uzasadnienie:

- każda z miejscowości posiada sieć melioracyjną,

  która nie jest zainwentaryzowana, a brak jej na

  mapach do celów projektowych spowoduje

  zrywanie ciągów melioracyjnych i w

  konsekwencji zalewanie obwodnicy i pól

  uprawnych,

- niemal każda ingerencja w grunty rolne

  powoduje uszkodzenia melioracji, a tak poważna

  inwestycja, jak budowa obwodnicy musi bazować

  na rzeczywistej sytuacji w terenie;

Na etapie STEŚ przewidziano szacunkowe koszty przebudowy urządzeń melioracyjnych. Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych zostanie wykonana na następnym etapie projektowania wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych.

12.

Wniosek:

Budowa ekranów dźwiękoszczelnych dla terenów osiedlowych położonych przy węźle w Janowie oraz przy innych terenach zabudowanych.

Uzasadnienie:

- zmniejszenie uciążliwości związanej z hałasem

  komunikacyjnym;

Zostanie wykonana analiza akustyczna na całym odcinku projektowanej obwodnicy w wariancie IIIA+IIA+II. Jeżeli wystąpią przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, to będą zaprojektowane ekrany akustyczne.

13.

Wniosek:

Zabezpieczyć przejazd dla istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 222 w Janowie.

Uzasadnienie:

- istniejąca ścieżka rowerowa łączy Starogard Gd.

  z Pelplinem i nie może być przerwana przez

  obwodnicę;

W ciągu przekładanej drogi wojewódzkiej nad obwodnicą przewidziano również poprowadzenie drogi rowerowej i chodnika dla pieszych tak, aby zachować ciągłość drogi rowerowej wzdłuż drogi Nr 222.

14.

Wniosek:

Odsunąć obwodnicę jak najdalej będzie to możliwe od zabudowanej działki nr 22 w Janowie.

Uzasadnienie:

- obawa przed znaczną uciążliwością obwodnicy.

Projektowana obwodnica przebiega w odległości ok. 150 m od zabudowań na działce Nr 22. Wprowadzono korektę przebiegu obwodnicy w tym miejscu i osunięto ja od zabudowań na działce Nr 22 o dalsze 15 m. Konsekwencją jest przybliżenie obwodnicy do zabudowań miejscowości Janowo (np. działka Nr 50/2).

 

Starogard Gd, 2019.05.14

Sp. TS

Opublikowano: 17 maja 2019 13:39

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 385

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl