Komunikat ws. szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

farmer.pl (link otworzy duże zdjęcie)

Od dnia 23.08.2018 r. wnioski o szacowanie szkód łowieckich składamy do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1295  z późn. zm.), od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez:  dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowanie szkody składa się z dwóch etapów:

  1. I etap – oględziny  (w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku)
  2. II etap – szacowanie ostateczne (w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia).

Szacowania szkód łowieckich zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

O terminie dokonania oględzin, zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego  zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz, wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od daty wpływu wniosku.

Z przeprowadzonych oględzin zostaje sporządzony protokół. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień zbioru, przed dokonaniem zbioru uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O terminie planowanego zbioru uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego , nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

 

Opublikowano: 23 sierpnia 2018 12:28

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 504

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl