Komunikat w sprawie pomocy materialnej dla uczniów

 (link otworzy duże zdjęcie)

KOMUNIKAT

W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2018 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji
i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy
Starogard Gdański, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż  514 zł  netto.

UWAGA: Od 1 października 2018 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z 514 zł
do 528 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

W związku z tym, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 mogą składać również rodziny, które będą spełniały zweryfikowane kryteria dochodowe.

Osoby, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł prosimy o składanie wniosków o stypendium szkolne w terminie do 15 września 2018 r.

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O pomoc w formie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na:

  • wniosek rodziców ucznia,
  • wniosek pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.

Wypełnione wnioski o przyznawanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starogard Gdański należy składać w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sikorskiego 9, w terminie do 15.09.2018 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składa się
do 15 października 2018 roku.

Formularze wniosków o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w siedzibie urzędu oraz w szkołach na terenie gminy.

Wszelkich informacji udziela Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, tel. 58 5625067 wew. 216

Opublikowano: 20 sierpnia 2018 14:30

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Wniosek [108 KB]

Wyświetleń: 762

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl