OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o konsultacjach

w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2018

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Starogard Gdański postanawia przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

1. Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 23.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.

2. Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie gminy Starogard Gdański lub działające na rzecz jej mieszkańców.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej, tj. poprzez zamieszczenie projektu Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 na stronie internetowej gminy www.starogardgd.ug.pl.

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Starogard Gdański.

5. Opinie na temat zamieszczonego projektu uchwały, uprawnione podmioty mogą przekazać w formularzu uwag w formie elektronicznej na adres:

     promocja@ugstarogard.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy Starogard Gdański (pokój nr

     201) w godzinach jego otwarcia.

6.  Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

7.  Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

8. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, którego treść umieszczona będzie na stronie internetowej gminy.

 

                                                                                              Wójt Gminy Starogard Gdański

                                                                                                           Stanisław Połom

 

Starogard Gdański, 22 listopada 2017 r.

Opublikowano: 23 listopada 2017 09:46

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Formularz konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 [32 KB]

PROJEKT - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018 [75.5 KB]

Wyświetleń: 327

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl