Gmina nie wspiera budowy masztu w Koteżach

foto: www.dobreprogramy.pl (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi planowanej budowy stacji telefonii komórkowej na wieży o wysokości ok. 61m w miejscowości Koteże, Gmina Starogard Gdański wyjaśnia, że postępowanie w sprawie budowy ww. inwestycji jest prowadzone przez Starostę Starogardzkiego.

Do Urzędu Gminy Starogard Gdański nikt nie zgłaszał zamiaru budowy wieży ze stacją bazową, stąd Gmina nie ma dokładniejszej wiedzy o tym przedsięwzięciu, nigdy też nie popierała ani nie wspierała żadnego z operatorów sieci komórkowych.

Postępowania z zakresu pozwolenia na budowę leżą w kompetencji Starosty Starogardzkiego, który wydaje je na podstawie planu miejscowego. W miejscowości Koteże obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Koteże uchwalony uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXXVII/395/2013 z dnia 24.10.2013r. W planie tym wpisano zakaz lokalizacji budowli o wysokości powyżej 15m z wyjątkiem obiektów infrastruktury elektroenergetycznej. Planowana inwestycja nie jest z zakresu energetyki lecz łączności.

Dodatkowo należy jednak zauważyć, że ustawa z dnia 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w art. 46  stanowi:

„1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem miejscowym”, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

2.Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza ustanowionych w planie zakazów lub ograniczeń. (…) ”

Zapewniamy, że Gmina nie wspiera tej inwestycji i w razie potrzeby reprezentować będzie interesy swoich mieszkańców.

Opublikowano: 26 października 2018 09:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 907

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl