Gmina Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: ugstarogard.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.12.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 30.09.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 30.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.


Treści lub funkcje niedostępne:

  • Niektóre zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
  • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
  • Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Damian Plewako adres e-mail: iod@ugstarogard.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Tak

Dostosowanie korytarzy

Tak

Dostosowanie schodów

budynki urzędu (Sikorskiego 9 i Sikorskiego 7) posiadają po 2 piętra, w lokalizacji 9 znajdują się dwie klatki schodowe, w lokalizacji 7 jedna klatka schodowa oraz winda, budynki posiadają połączenie (przejście ) na drugim piętrze.

Dostosowanie wind

W lokalizacji 7 jest winda

Dostępność pochylni

W budynku 9 jest podjazd do wejścia głównego

Dostępność platform

W budynku 7 jest platforma dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Przy budynkach znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl