Rząd przeznaczył 10 mln zł na wsparcie  organizacji pozarządowych poszkodowanych w wyniku panującej epidemii. Operator, Narodowy Instytut Wolności   12 maja 2020 r. uruchomił nabór wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19.

Wnioski o dotację w ramach Programu mogą składać:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Na jakie cele można przeznaczyć otrzymaną dotację?

 

  • Działania wspierające (Priorytet 1) – maksymalna kwota dotacji 50 tys. zł:
  • Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;
  • Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2) – maksymalna kwota dotacji 40 tys. zł:
  • Realizacja działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;1. Realizacja działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;2. Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;3. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.4.
  • Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny.


Terminy


Wnioski będą przyjmowane od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia. Program będzie realizowany w ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanie epidemii, innych stanach nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.

Jak złożyć wniosek?


Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze Wniosków (generator wniosków dostępny na stronie NIW-CRSO); Następnie w zakładce „Konkursy” wybierz Program COVID-19 i wypełnij wniosek.

Wytyczne i Program
Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl