Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Starogard Gdański będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z wystąpieniem naszej gminy ze Związku Gmin Wierzyca oraz nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z początkiem nowego roku nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. Oznacza to, że jeszcze w tym roku wszyscy właściciele nieruchomości na terenie naszej gminy są zobowiązani złożyć nowe deklaracje do Urzędu Gminy.

Druki deklaracji są dostępne u Sołtysów w wersji papierowej, a także na stronie internetowej gminy w wersji pliku do wydruku (poniżej). Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy osobiście, listownie lub za pośrednictwem Sołtysa swojej miejscowości najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Deklaracji nie należy przesyłać mailem oraz faksem.

W przypadku nie złożenia deklaracji przez podmiot zobowiązany, wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, nieruchomość będzie podlegała kontroli. W przypadku ich potwierdzenia zostanie wydana decyzja o zwiększeniu opłaty.

Rodzaje deklaracji

Deklaracje należy złożyć na odpowiednim wzorze przypisanym do danego rodzaju nieruchomości tj.:

• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dla mieszkańców) – obowiązuje wzór deklaracji ST-1, 

Nowa Deklaracja ST-1

 


• w przypadku wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji, należy złożyć załącznik do deklaracji ST-Z, (np. gdy występuje współwłasność)

Nowa Deklaracja ST-Z

Instrukcja wypełnienia


• dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację,

• dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa,

• deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej,

Osoba składająca deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w ustalonych terminach. Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.

 

 

Nowe indywidualne rachunki bankowe

Właścicielom nieruchomości, którzy złożą deklaracje zostaną nadane nowe indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat. Dla opłat uiszczanych od 1 stycznia 2020 r. przestają obowiązywać numery rachunków nadane przez Związek Gmin Wierzyca. Przed dokonaniem opłaty prosimy upewnić się czy wybrano właściwy numer rachunku.

Terminy płatności

Opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy uiścić przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Pierwsza opłata musi wpłynąć do 25 stycznia 2020 roku.


Wysokość opłat

Nieruchomości Zamieszkałe:

 

Cena za odpady segregowane

Rodzaj gospodarstwa

Do 70m²

Powyżej 70m²

jednoosobowe

32 zł

wieloosobowe

70 zł

74 zł

 

W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługiwać będzie zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

 

W  przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, opłata  sankcyjna  wynosi dwukrotność opłaty podstawowej:

a) 64 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 140 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego o powierzchni  do 70 m2,

c) 148 zł  od gospodarstwa domowego wieloosobowego o powierzchni powyżej 70 m2.

 

Z gminnego systemu odbioru odpadów wyłączeni zostali właściciele  niezamieszkałych nieruchomości oraz nieruchomości, gdzie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
 
Nie zwalnia to jednak właścicieli wymienionych wyżej działek z obowiązku, podpisania umowy odbioru odpadów z wybranym przez siebie wykonawcą, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że Gmina ma prawo skontrolować realizację tego obowiązku.

 

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

 

 

Lokalizacja nieruchomości

 

Rodzaj odpadów komunalnych

 

Minimalna częstotliwość

 

Sezon

 

 

 

Nieruchomości w budynkach

wielolokalowych 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

co tydzień

 

IV- X

 

co trzy tygodnie

 

XI - III

 

Papier

 

co kwartał

 

I - XII

 

Szkło

 

co kwartał

 

I - XII

 

Metale i tworzywa sztuczne

 

co trzy tygodnie

 

V - X

 

co cztery tygodnie

 

XI - IV

 

Bioodpady

 

 

co tydzień

 

IV-XI

 

co trzy tygodnie

 

XII - III

 

 

 

 

 

Nieruchomości

w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

co dwa tygodnie

 

IV - X

 

co cztery tygodnie

 

XI – III

 

Papier

 

co kwartał

 

I - XII

 

Szkło

 

co kwartał

 

I -XII

 

 

Metale i tworzywa sztuczne

 

co trzy tygodnie

 

V-X

 

co cztery tygodnie

 

XI – IV

 

 

Bioodpady

 

co dwa tygodnie

 

IV - X

 

co cztery tygodnie

 

XI - III

 

Wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Niebezpieczne 

 

raz  w roku

 

I - XII

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

raz w roku

 

I - XII

 

 

 

Podział odpadów komunalnych na grupy selektywnej zbiórki:

Odpady Biodegradowalne „Bio” – są to odpady ulegające biodegradacji w szczególności odpady tzw. frakcji kuchennej stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak resztki owoców i warzyw itp. A także odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków i terenów zielonych, tj. np. trawa, chwasty, liście pozostałości po przycięciu drzew i krzewów oraz rośliny domowe – kwiaty cięte, doniczkowe.

NIE WRZUCAMY: resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, leków, pieluch i art. higienicznych, popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, papierosów, niedopałków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.

 

„Metale i tworzywa sztuczne” – są to tzw. odpady surowcowe gromadzone w jednym pojemniku a w szczególności:
– opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe – takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
– metale – takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.

NIE WRZUCAMY: butelek z ich zawartością, pojemników po tłustych substancjach, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach owadobójczych, aerozolach, zabawek, styropianu.

 

Szkło – w pojemniku tym należy gromadzić odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła – butelki, słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, luster, żarówek, szkła żaroodpornego/okularowego, szyb samochodowych, reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.

 

Papier i tektura – w pojemniku tym należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak gazety, zeszyty, książki, papierowe torby i worki itp.

NIE WRZUCAMY: brudnego i tłustego papieru, kartonów po mleku, papieru faksowego i termicznego, pieluch i materiałów higienicznych, tapet, worków po mat. Budowlanych, papieru z folią,

 

Zmieszane – w pojemniku tym należy gromadzić pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów tj. baterie, akumulatory oraz innych niebezpiecznych odpadów.

NIE WRZUCAMY: materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin.

Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w tym takie odpady jak:

  • niebezpieczne –odpady takie jak świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp. Smary, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp.
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony itp.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne itp.
  • odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, tj. gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi, z  wyłączeniem eternitu;

Każdy mieszkaniec gminy może bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starogardzie Gdańskim: 

przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.,

ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,

tel. 58 562 36 83 ; 58 562 30 68

 

 

W PSZOK przyjmowane są odpady według następujących zasad:

  • · Opony : przyjmuje się w ilości do 4 sztuk, nie więcej niż 50 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe
  • · Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: przyjmuje się w ilości do 1000 litrów, nie więcej niż 500 kg w roku na gospodarstwo domowe albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  • · Odpady ulegające biodegradacji: przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa domowego lub z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  • · Odpady wielkogabarytowe: przyjmuje się do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl