,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”

Projekt jest realizowany przez 3 podmioty:

- Gmina Starogard Gdański,

- Gmina miejską Starogard Gdański,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WIK” Sp. z o.o.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Kwota dofinansowania:  6 735 316,26 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu: 13 107 421,26 zł.

Projekt zakłada wybudowanie:

 

  1. 16,57 km kanalizacji sanitarnej na terenie Nowej Wsi Rzecznej oraz miasta Starogard Gdański,
  2. 7 kpl. przepompowni na terenie Nowej Wsi Rzecznej oraz miasta Starogard Gdański,
  3. 1,57 km kanalizacji deszczowej na terenie miasta Starogard Gdański,
  4. 1,57 km sieci wodociągowej na terenie miasta Starogard Gdański.

 

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Starogard Gdański a przede wszystkim wypełnienie przez aglomerację wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażania aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

 

Pozostałe cele projektu:

 

 - zabezpieczenie wód powierzchniowych przed niekontrolowanym zrzutem nieoczyszczonych ścieków,

- optymalizacja i usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-ściekowej poprzez wyeliminowanie istniejących niedoborów,

- poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE, budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych, usługowych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego),

- Opanowanie niekontrolowanych ubytków wody,

- monitorowanie strefowego punktu pomiaru ciśnienia i dwukierunkowego przepływu.

 

W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną podłączone 1002 os., natomiast do sieci wodociągowej 70 os.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej www.pois.gov.plnieprawidlowosci lub  - wysłać wiadomość na adres email:  naduzycia.POIS@miir.gov.pl 

 


Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl