Logo RPO


Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 9 025 497,69zł (70 % kosztów kwalifikowalnych).

Całkowita wartość projektu to 12 893 568,13zł.

Projekt zakłada utworzenie szlaku przyrodniczego w korytarzu ekologicznym rzeki Wierzycy. Produktem planowanej inwestycji będzie nowy, utworzony, spójny szlak turystyczny o długości 7,00 km na obszarze Gminy Starogard Gdański i Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozpoczynający się w miejscowości Krąg, prowadzący nasypem nieczynnej linii kolejowej do miasta Starogard Gdański, dalej Doliną Wierzycy ku centrum miasta, przez obszar Parku Miejskiego, aż po wschodnie granice miasta i tereny nad Jeziorem Kochanka. W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Celem głównym przedsięwzięcia jest utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 350 ha.

 Gmina Wiejska Starogard Gdański realizować będzie w ramach niniejszego projektu budowę szlaku o długości około 2 km wraz z dodatkową infrastrukturą, których wartość zaplanowana jest na kwotę 2 006 375,00zł.  

 

Logo RPO


Gmina Starogard Gdański wraz z Powiatem Starogardzkim, Gminą Bobowo oraz Gminą Miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi1 411 401,85 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 2 193 778,53 zł.

Przedsięwzięcie przewiduje głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF Starogardu Gdańskiego tj. w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, Gminie Starogard Gdański i Gminie Bobowo. Projekt ten został ujęty wśród inwestycji preferowanych w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Starogardu Gdańskiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, a także do poprawy jakości stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: ocieplanie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. c.w.u., wymiana źródeł ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

 

Logo RPO


Gmina Starogard Gdański realizuje projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 3 661 800,00zł (85 % kosztów kwalifikowalnych).

Całkowita wartość projektu to 5 283 843,00zł.

Projekt zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jabłowie, zwiększająca jej przepustowość. (śr. z 192 do 523 m3/dobę) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,7km wyposażającej 1644 RLM w dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków komunalnych.

Główny cel projektu to wypełnienie przez aglomerację Jabłowo zobowiązań akcesyjnych oraz celów określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów szczegółowych:

1. Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji mierzony liczbą RLM przyłączonych do sieci, po zakończeniu realizacji inwestycji z 63,52% do 95,17%, co pozwoli na osiągnięcie stopnia skanalizowania aglomeracji wymaganego zapisami KPOŚK.

2. Zapewnienie systemu oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię odpowiadającą potrzebom aglomeracji. Wzrost przepustowości oczyszczalni w Jabłowie do 523 m3/dobę (o 170% do stanu obecnego).

 

Logo RPO


Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Bobowo i Gminą Miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 5 264 691,27zł (72,90 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 7 221 798,72 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych na terenie partnerskich gmin, tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański i Gminy Bobowo w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Efektem projektu będzie podniesienie standardu partnerskich gmin, wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego interesariuszy, jak również ujednolicenie systemów oświetlenia na terenie partnerskich gmin.

Zakres inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED (zapewniającej niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, święcące światłem rozproszonym, nieolśniewające użytkowników) wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

Gmina Wiejska Starogard Gdański realizować będzie w ramach niniejszego projektu wymianę ponad 1000 opraw, których wartość zaplanowana jest na kwotę 1 900 424,32zł.  

 

 Nasz EFS

Gmina Starogard Gdański  wraz z Gminą Bobowo oraz Fundacją „Nauka dla Środowiska” z Koszalina informują, że wspólnie realizują projekt partnerski   „Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 635 510,00zł,  zaś dofinansowanie  stanowi  95% tej wartości i wynosi  1 553 734,50 zł, z czego 1390 183,50 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej (85 % wydatków kwalifikowalnych).  Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Starogard Gdański i Gminy Bobowo.

W ramach szkoleń organizowanych we współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska nauczyciele ze szkół Gminy Starogard Gd. oraz Gminy Bobowo zdobędą umiejętności edukatora do interdyscyplinarnego nauczania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy przy użyciu nowoczesnych technologii TIK. Pozyskaną wiedzę nauczyciele-edukatorzy wykorzystają do prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających u dzieci i młodzieży  kompetencje szybkiego uczenia się, kompetencje matematyczno-informatyczne, pracy zespołowej, a także inicjatywności i przedsiębiorczości w ciekawej formie warsztatów lub zajęć  podczas tzw. „zielonej szkoły”. W ramach zajęć projektowych przewidziano wyjazdy edukacyjne dla uczniów do ośrodków naukowych, wyższych uczelni, parków technicznych lub miejsc realizacji eksperymentów, jak również wizyty u lokalnych przedsiębiorców ukazujące charakterystykę poszczególnych zawodów.

Wszystkie szkoły objęte projektem zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, w tym: monitory dotykowe, edukacyjne monitory interaktywne, precyzyjne wagi elektroniczne, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne,  tablety dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Zostanie również utworzona internetowa platforma edukacyjna dla uczniów i nauczycieli.

 

Nasz EFS

 

Gmina Starogard Gdański  wraz z Gminą Miejską Starogard Gdański,  Gminą Bobowo oraz Fundacją Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes” informują, że wspólnie realizują projekt partnerski   „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 947 307,02 zł zaś dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej  stanowi  85% tej wartości i wynosi  5 905 210,97 zł.  Projekt będzie realizowany do  końca lipca 2019.

W ramach projektu na obszarze gmin zrzeszonych w MOF Starogardu Gdańskiego zostaną utworzone 232 nowe miejsca edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, na które składa się 5 nowych oddziałów przedszkolnych oraz 7 punktów przedszkolnych. Nowo powstałe placówki zostaną wyposażone w niezbędne  meble dla dzieci, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt ITC , taki jak interaktywna tablica dotykowa, rzutnik multimedialne, specjalistyczne programy edukacyjne służące rozwojowi dzieci w wieku przedszkolnym oraz zestawy gier, układanek i przyborów plastycznych.

 Ponad to, we wszystkich placówkach objętych projektem nastąpi podniesienie jakości edukacji przedszkolnej,  w zakresie nauczania kompetencji kluczowych oraz wyrównywania szans poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć z języków obcych, zajęć konstrukcyjno-technicznych,  zajęć korekcyjnych oraz warsztatów logopedycznych. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną również nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w dofinansowanych szkoleniach lub studiach podyplomowych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Projekt przewiduje między innymi  dokształcanie nauczycieli z nowo utworzonych placówek z teorii nauczania Montessori, opartą na rozwijaniu indywidualnych cech osobowości u dziecka. Zaplanowano również podnoszenie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej placówek uczestniczących w projekcie poprzez podyplomowe studia z nauczania języka obcego  na poziomie przedszkolnym.  Inną forą kształcenia będą kursy i szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć  rozwojowych i poznawczych, z zakresu wykorzystywania sprzętu TIK do pracy z wychowankami. Dla każdego ośrodka wychowania przedszkolnego objętego projektem zostanie opracowany roczny plan wspomagania placówki, obejmujący uszczegółowiony zakres tematyczny wykładów, warsztatów, szkoleń, kursów, które przyczynią się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych.

 

Loga EFS


Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu.

Tytuł projektu: „E-administracja dla e-klienta”

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 682 125,86 zł.

Wartość projektu: 1 995 877,86 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 313 752,00 zł).

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie (powiat tczewski, starogardzki) oraz województwo kujawsko-pomorskie (powiat chełmiński)

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 10 JST woj. pomorskiego  i kujawsko – pomorskiego: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST  7 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, personalizację dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania  nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST 3 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta.

GRUPA DOCELOWA

  • 10 JST: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, jako beneficjenci przewidzianego w projekcie  wsparcia dotyczącego elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach tych JST, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; wsparcia dotyczącego wdrażania rozwiązań  w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych, informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawy obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją 
  • 390 osób (260 K, 130 M) -  pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia  dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU:

1.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców - 10

2.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania n nieruchomościami - 10

3. Liczba JST, które uruchomiły 7 nowych, w pełni zautomatyzowanych usług elektronicznych na platformie e-PUAP w obszarze podatki o opłaty lokalne na 4 poziomie dojrzałości - 5

4.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania poszerzające dostęp do informacji online w obszarze zarządzania nieruchomościami - 10

5.  Liczba JST, które wdrożyły/zmodernizowały EZD- 6

6.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania pozwalające klientom na dostęp online do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy - 10

7.  Liczba JST, które zapewniły klientom dostęp online do spersonalizowanej informacji dotyczącej P i OPLOK przez wdrożenie Portalu Mieszkańca i Podatnika/Interfejsu na BIP - 10

8.  Liczba JST, które wdrożyły Portal Informacyjny o Nieruchomościach - 10

9.  Liczba IST, które zwiększyły dostęp do e-usług przez uruchomienie PPPZ - 9

10.  Liczba pracowników JST, którzy podnieśli kompetencje z zakresu podatków i opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami - 390

 

Nasz EFS

Gmina Starogard Gdański  wraz z Gminą Gniew  i Pelplin oraz Gminą miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski  pt. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 4 399460,95 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 5 195 745,51 zł.

Projekt zakłada zagospodarowanie szlaku turystyki kajakowej na rzece Wierzycy w infrastrukturę wodną, kompleksowe oznakowanie szlaku oraz promocję tworzonego produktu turystycznego.

Na terenie poszczególnych gmin powstanie następująca infrastruktura wodna:

 

a. miasto Starogard Gdański:

- Przystań kajakowa i miejsce biwakowe przy stanicy ZHP w Starogardzie Gdańskim,

- Przenoska przy jazie przez ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim,

 

b. gmina Starogard Gdański:

- Przenoska i pole biwakowe przy elektrowni wodnej Klonówka

- Przenoska przy elektrowni wodnej Kolincz

- Przenoska przy elektrowni wodnej Owidz

- Przystań przy grodzisku w Owidzu

- Przenoska przez elektrownię wodną w Nowej Wsi Rzecznej

- Przystań i pole biwakowe w Żabnie

- Przystań kajakowa i zagospodarowanie terenu w Kręgskim Młynie

 

c. gmina Pelplin:

- Przystań i pole biwakowe w Rajkowskim Młynie

- Przenoska przez jaz i miejsce postojowe w Pelplinie

- Przystań kajakowa w Pelplinie

- Przystań kajakowa, pole biwakowe i przenoska w Stockim Młynie

d. gmina Gniew:

- Przystań kajakowa w Gniewie

- Przenoska w Gniewskich Młynach

- Pole biwakowe w Brodach Pomorskich

 

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego rzeki Wierzycy. Do realizacji celu głównego przyczyni sięrealizacja następujących celów bezpośrednich:

- Wzrost zainteresowania turystów turystyką kajakową - zwiększenie liczby turystów korzystających z turystyki kajakowej na szlaku Wierzycy,

- Stworzenie produktu turystycznego wokół turystyki kajakowej na Wierzycy jako części regionalnego produktu turystycznego województwa pomorskiego związanego z turystyką kajakową,

- Zawiązanie partnerskiej współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi w regionie w kierunku rozwoju oferty turystycznej,

- Poprawa stanu środowiska przyrodniczego w obrębie szlaków wodnych,

- Wzrost znaczenie turystyki w lokalnej i regionalnej gospodarce i rynku pracy.

 

Rezultatem projektu będzie „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”.

 

Ponadto w wyniku realizacji projektu nastąpi:

- Wzrost liczby turystów korzystających z turystyki kajakowej na szlaku Wierzycy,

- Wzrost liczby partnerskich działań w regionie związanych z turystyką,

- Stworzenie nowego produktu turystycznego oraz marki wokół turystyki kajakowej w regionie,

- Spadek zanieczyszczenia środowiska przez niekontrolowaną i nieukierunkowaną turystykę,

- Wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających z branży turystycznej i okołoturystycznej w regionie oraz rozwój przedsiębiorstw istniejących,

- Tworzenie nowych miejsc pracy w branży usług turystycznych i okołoturystycznych,

- Wzrost przychodów lokalnej społeczności z działalności / pracy w branży usług turystycznych i okołoturystycznych,   - Kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie promocji zdrowia i wpływ na stan zdrowia uczestników spływów kajakowych,

- Zapewnienie dostępu do dziedzictwa kulturowego i naturalnego znajdującego się wzdłuż szlaków wodnych,

- Wzrost wykorzystania bazy noclegowej i gastronomicznej,

- Wzrost wydatków turystów, które zostawią na obszarze projektu.

 

 

Gmina Starogard Gdański realizuje projekt pt. ,,Budowa instalacji higienizacji osadu na oczyszczalni w Jabłowie”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 2 112 194,76 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 3 102 200,45 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji higienizacji osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Jabłowie, obsługującej aglomerację Jabłowo.

Głównym celem realizacji inwestycji jest wypełnienie przez aglomerację kanalizacyjną Jabłowo zobowiązań akcesyjnych Polski oraz osiągniecie celów określonych w Dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Efektem realizacji inwestycji będzie budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych na nawóz do wykorzystania w rolnictwie.

 

 

Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Bobowo informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 4 528 719,59 (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 5 817 137,22 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. pomorskim do Poziomu 2,4787o MW, osiągnięcie tego celu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych.

Inny cel  projektu to redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak OO, CO2 czy SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródeł fotowoltaicznych. Ponadto dąży się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej dla mieszkańców.

Gmina Wiejska Starogard Gdański realizować będzie w ramach niniejszego projektu wykonania i montażu 243 szt. odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, których wartość zaplanowana jest na kwotę 4 154 971,29 zł.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl