Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Klonówka.

Nazwa zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Klonówka.

 

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 676 700,00 zł

 

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): współfinansowano z Pożyczki WFOŚiGW w Gdańsku z kwocie 540 000,00 zł.

 

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Opis zadania:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Klonówce objęła następujące elementy:

Działka nr 85/21 (powierzchnia działki ok. 1231 m2, zabudowana budynkiem stacji UW o pow. ok. 78 m2 oraz studnią ujściową nr 1 –pow. 1m2):

- budowa 1 szt. fabrycznego zbiornika retencyjnego o poj. 75 m3

- na terenie działki nr 85/21 poprowadzone zostaną nowe przewody wodociągowe, które będą wychodziły z istniejącego układu przewodów połączonych ze studnią głębinową (dz. nr 85/2) o następujących parametrach:

• przewód ɸ 110 mm o długości łącznej L=36 m;

• przewód ɸ 160 mm o długości łącznej L=38 m;

- na terenie działki nr 85/21 poprowadzona będzie także kanalizacja zbiorników wyrównawczych, tj. ewentualny przelew i treść spustowa ze zbiornika - jest to woda czysta odprowadzana przewodem do istniejącego betonowego zbiornika przeciwpożarowego

Parametry urządzeń i przewodów kanalizacyjnych:

• przewód ɸ 160 mm o długości łącznej 45 m;

• 2 studnie betonowe ɸ 1200 mm głębokości do 2,5 m.

Przewidywane zadania przedsięwzięcia to remont budynku stacji, który będzie polegać na:

- termomodernizacji budynku (ociepleniu ścian i stropodachu budynku) materiałem ocieplającym;

- odnowieniu komina polegający na (w miarę potrzeb) rozbiórce i ponownym wymurowaniu jego fragmentów wraz z otynkowaniem i malowaniem;

- dostosowaniu fundamentów urządzeń pod nowe wyposażenie stacji;

- wykonaniu tynków zewnętrznych wraz z malowaniem;

- uzupełnieniu ubytków tynku w kanale technologicznym stacji wraz z zabezpieczeniem jego powierzchni;

- odgrzybieniu wewnętrznych powierzchni ścian;

- pomalowaniu ścian wewnętrznych oraz stropu wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków tynku;

- wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej (stolarka okienna została wymieniona);

- wstawieniu grzejnika elektrycznego;

W ramach inwestycji przewiduje się również remont osadników wód popłucznych, który może polegać na usunięciu ubytków w betonowej ścianie osadnika, poprzez dołożenie wypełnienia lub, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności – na wymianie kręgów betonowych.

Konstrukcja budowanych zbiorników wyrównawczych (jako modernizacji systemu wodociągowego), ze względu na swoją charakterystykę, jest pasywna jeżeli chodzi o oddziaływanie z otoczeniem.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania: Zadanie wykonano zgodnie z jego powyżej zamieszczonym opisem.

 

Aktywny odnośnik do strony: www.wfosigw.gda.pl

 


 

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce – Gmina Starogard Gdański i Jabłówku – Gmina Bobowo


 

  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w części Gminy Starogard Gdański


 

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Starogard Gdański – edycja 2015


 

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego - edycja 2014


 

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2013 


 

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017  Czyste powietrze w Gminie Starogard Gdański - edycja 2016  Czyste powietrze w Gminie Starogard Gdański - edycja 2017   Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański - edycja 2019

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl