PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE  W RAMACH   PROGRAMU   OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


Projekt: ,,UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE CZĘŚCI GMINY STAROGARD GDAŃSKI”Informujemy 

o obowiązku przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji 

w miejscowościach Kolincz, Owidz, Barchnowy. 

 

W związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej Kolincz –Owidz –Barchanowy Wójt Gminy Starogard Gdański zgodnie z obowiązującym prawem przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do budowanej sieci kanalizacyjnej. Podstawą prawną nakładającą ww. obowiązek jest ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 ze zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starogard Gdański, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy z 2005 roku, zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 5, poz.72. Przepisy te określają zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego. Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji jest obowiązkowe, wyłączając nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Realizację przyłączenia nieruchomości do istniejącej zbiorczej kanalizacji gminnej, należy wykonać zgodnie z projektem, na podstawie którego, budowana jest gminna sieć kanalizacyjna, a projekt obejmuje dane przyłącze kanalizacyjne. Są to przypadki, gdzie nieruchomości za zgodą właściciela na etapie projektowania, były planowane do podłączenia.

W przypadku braku projektu przyłącza należy: 

- zgłosić się do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie, ul. Szkolna 5  , w celu określenia i przygotowania warunków technicznych wykonania przyłącza (tel.58/5621608), 

 wykonać dokumentację projektową przyłącza kanalizacyjnego,

- dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania przyłącza do Starostwa Powiatowego 

W każdym przypadku, po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego, należy dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej. Przyłącza do gminnej sieci kanalizacyjnej, wykonywane są, kosztem i staraniem właścicieli nieruchomości. 

Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 31 sierpień 2011 roku. Osoby, które z różnych powodów nie mogą dochować ww. terminu, proszone są o złożenie do Urzędu Gminy wniosku o jego przedłużenie, z podaniem uzasadnienia. 

W przypadku braku dokonania powyższych zaleceń, Urząd będzie zmuszony zastosować środki karno-administracyjne.

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl