Petycje

wniosek

 • Korespondencyjnie na adres:
  Urząd Gminy Starogard Gdański
  ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański z dopiskiem "Petycja"
 • Pocztą elektroniczną:
  - na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP): /ugstargard/skrytka
  W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
  - na adres poczty elektronicznej urzędu urzad@ugstarogard.pl za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
 • Osobiście w biurze podwczym (parter), w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 7:15-15:15, w środę w godzinach 7:15-16:15 i w piątek godzinach 7:15-14:15.

brak

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 

brak

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Formularze i załączniki:

Informacja zbiorcza o petycjach w 2018 roku [docx, 20.58 KB]

Petycja do Rady Gminy ws budowy parkingu przy ulicy Polnej oraz Słonecznej w miejscowości Nowa Wieś Rzeczna [pdf, 601.59 KB]

Informacja zbiorcza o petycjach - rok 2015 [docx, 12.21 KB]

Informacja zbiorcza o petycjach w 2017 roku [docx, 19.05 KB]

Petycja Mieszkańców Nowej Wsi Rzecznej ws. przejęcia od ZGW gospodarki odpadami. [pdf, 283.44 KB]

Petycja do Rady Gminy ws modernizacji ulicy Peplińskiej w Rokocinie [pdf, 904.88 KB]

Petycja dotycząca III Edycji programu edukacyjno-społecznego Wzorowa łazienka [pdf, 1.26 MB]

Petycja dotycząca bezpieczeństwa informacji [pdf, 912.87 KB]

Petycja dotycząca efektywności energetycznej [pdf, 4.25 MB]

Petycja dotycząca zamieszczenia baneru mikroporady [pdf, 3.12 MB]

Petycja mieszkańców Jabłowa ws. przesiedlenia rodziny [pdf, 1.51 MB]

Petycja o utworzeniu zakładki Czystsze Powietrze [pdf, 2.86 MB]

Petycja w sprawie aktualizacji studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okole [pdf, 1.71 MB]

Petycja ws. drogi w Nowej Wsi Rzecznej [pdf, 394.85 KB]

Petycja ws. montażu oświetlenia przy ul. Letniej w m. Rokocin [pdf, 430.17 KB]

Petycja ws. oświetlenia ul. Jaśminowej i Sosnowej w Okolu [pdf, 92.28 KB]

Petycja: Scalanie gruntów - zagrożenia! [pdf, 4.04 MB]

odp. do: Petycja do Rady Gminy ws budowy parkingu przy ulicy Polnej oraz Słonecznej w miejscowości Nowa Wieś Rzeczna [pdf, 178.45 KB]

„Informacja zbiorcza o petycjach – rok 2016. [pdf, 134.75 KB]

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl