Deklaracja od środków transportowych

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

 

Załóż profil zaufany

 

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

 

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.  

Deklaracja na podatek od środków transportowych, o której mowa w art. 9 została opublikowana w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2011 Nr 293, poz. 1731).

 Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

  • autobusy.

 Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • właściciel środka transportowego

  • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

 

Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych można znaleść pod linkiem: http://prawomiejscowe.pl/institution/19022/keyword/ad6f8b1b-2a18-4119-9c71-2ecdeceecacc

Kategorie:

Opłaty - podatki

Jednostka prowadząca:

Wydział Finansowy

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl