Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizac (link otworzy duże zdjęcie)


Ogłoszenie o konsultacjach

w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2016

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Starogard Gdański postanawia przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

1. Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 16.11.2015 r. do dnia 24.11.2015 r.

2. Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie gminy Starogard Gdański lub działające na rzecz jej mieszkańców.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej, tj. poprzez zamieszczenie projektu Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 na stronie internetowej gminy www.starogardgd.ug.pl.

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Starogard Gdański.

5. Opinie na temat zamieszczonego projektu uchwały, uprawnione podmioty mogą przekazać w na formularzu uwag w formie elektronicznej na adres: starogardgd@ug.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański (pokój nr 12) w godzinach jego otwarcia.

6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

8. Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, którego treść umieszczona będzie na stronie internetowej gminy.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Starogard Gdański

                                                                                                           Stanisław Połom

 

 

 

Starogard Gdański, 16 listopada 2015 r.

Opublikowano: 16 listopada 2015 11:01

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 [28.5 KB]

Roczny program współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 [75 KB]

Formularz konsultacji projektu uchwały Gminy Starogard Gdański. [31.5 KB]

Wyświetleń: 508

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl