OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA”

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 ROKU

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 


Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom  w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938), pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania, obejmie się:

1)        uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum,

2)        uczniów słabowidzących,

3)        uczniów niesłyszących,

4)        uczniów słabosłyszących,

5)        uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

6)        uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

7)        uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

8)        uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

9)        uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-sprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

-     posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV).

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które  stosowane są przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej, będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

 

Ponadto o dofinansowanie zakupu podręczników może być udzielona również uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a spełniającym przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej.


Planowana kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych. Wartość pomocy udzielonej uczniom nie może przekraczać kwoty zgodnie z załączoną Tabelą.

 

Termin składania wniosków:
Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektorów szkół na terenie Gminy Starogard Gdański do dnia 09 września 2015 r.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

2)    Odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

3)    Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym.

4)    Stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

5)    Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

6)    Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych.

7)    Kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz zasiłku okresowego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych.

8)    Uzasadnienie w przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym (przypadki z ustawy o pomocy społecznej).

 

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. następuje zwrot kosztów indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak: faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, paragon, lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Uwaga!

  • Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

 

Złączniki:

  1. 1.   Druk wniosku
  2. 2.   Tabela wysokości dofinansowania
  3. 3.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

 

Stanisław Połom

Wójt Gminy Starogard Gdański

 

 

 

Starogard Gdański, 09 lipca 2015 r.

Opublikowano: 10 lipca 2015 10:59

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Druk wniosku [423.43 KB]

Załącznik Nr 2 - Tabela wysokości dofinansowania [92.09 KB]

Załącznik Nr 3 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych [723.59 KB]

Wyświetleń: 1506

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl