Wyprawka szkolna 2017

http://skrzyszow.pl/wp-content/uploads/2014/06/wyprawka-szkolna2013-1508x706_c.jpg (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

Z DNIA 16 SIERPNIA 2017 ROKU

O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1457), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wycho-wania, jest udzielana uczniom:

1)        słabowidzącym,

2)        niesłyszącym,

3)        słabosłyszącym,

4)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II-III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego i technikum

do kwoty 445 zł

 

Termin składania wniosków:

Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektorów szkół na terenie gminy Starogard Gdański do dnia 07 września 2017 r.

 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 września 2017 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy  i w terminie do dnia 10.11.2017 r. następuje zwrot kosztów indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-sprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości określonej powyżej.

 

Za dowód zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uważa się dokumenty takie jak: faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, paragon, lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Uwaga!

  • Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

 

Złączniki:

  1. 1.   Druk wniosku.
  2. 2.   Tabela wysokości dofinansowania.
  3. 3.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

 

 

 

Starogard Gdański, 16.08.2017 r.

Opublikowano: 16 sierpnia 2017 14:18

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 [313.33 KB]

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych [251.41 KB]

Wyświetleń: 486

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl