Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1), Odpowiedzi na pytania (1), robota budowlana, dla zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie"

 

 

Ogłoszenie nr 500040521-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.

Starogard Gdański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 594542-N-2017
Data: 28/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9, 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.
Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył min. dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej o dł. 1,0 km, - dysponuje osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami o specjalnościach : instalacyjnej, w zakresie sieci i urządzeń : cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej o dł. 1,0 km każda, - dysponuje jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami o specjalnościach : instalacyjnej, w zakresie sieci i urządzeń : cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-13, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-16, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

 

GKI.7013.6.29.DS/O1                                                                 Starogard Gdański, dnia 09.10.2017r.

 

Dotyczy :

                 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie ”,  Nr sprawy: GKI.7013.6.29.DS ; Ogłoszenie nr 594542-N-2017 z dnia 2017-09-28r.

 

            Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi na  pytania Oferentów udziela następujących  wyjaśnień treści SIWZ :

 

  1. Treść SIWZ opisuje sieć wodociągową, natomiast paragraf 16 punkt 5 mówi o adaptacji pietra i klatki schodowej. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod paragrafem 16 punkt 5.

Ad. 1.  Zmienia się zapisy SIWZ w paragrafie 16 punkt 5.

 

Zamawiający zmienia również zapisy SIWZ paragraf 5 pkt. b i c oraz paragraf 14.

Zmiany zawarto w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz załączonej , uwzględniającej zmiany SIWZ z dnia 06.10.2017r

 

 

W SIWZ było :

§14

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.  Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 201

w terminie do dnia 13.10.2017r. do godz. 10.00

  1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22  w dniu 13.10.2017 r. o godz. 10.15 w pok. 317.

 

W SIWZ jest :

§14

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.  Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 201

w terminie do dnia 16.10.2017r. do godz. 10.00

  1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego  w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10.15 w pok. 317.

 Wójt Gminy Starogard Gdański

Stanisław Połom

Opublikowano: 09 października 2017 14:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

SIWZ po zmianach z dn. 06.10.2017r [146.78 KB]

Wyświetleń: 155

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl