Informacja z otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu "

Informacja z otwarcia ofert na „ Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu ”,  Ogłoszenie nr 580701-N-2017 z dnia 2017-08-31r.

 

                                                                                                              Starogard Gdański dnia 11.09.2017r

  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 08.09.2017 r. o godz. 10: w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 580701-N-2017 z dnia 2017-08-31r ,  dla zadania  pn. „ Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu ”.

 

Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę brutto 60 000,00 zł.

 

  1. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem realizacji zamówienia :

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Doświadczenie zawodowe osoby projektanta

Wysokość kar umownych

 

1

„ VITARO ” Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

00-116 Warszawa

 79950,00

3 zadania

 0,3 %

2

 

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji

ul. Markiewicza 2

10-774 Olsztyn

69864,00

3 zadania

0,5 %

 

  • Termin wykonania zamówienia 15.12.2017r.
  • Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jednorazowo po odbiorze zrealizowanego w całości zadania.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 11 września 2017 13:32

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 105

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl