Informacja z otwarcia ofert, usługa, zadanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r.

Informacja z otwarcia ofert na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr  558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r.

 

                                                                                                              Starogard Gdański dnia 11.08.2017r

  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017 r. o godz. 11:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 558019-N-2017z dnia 2017-07-26r ,  dla zadania  pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”.

 

Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę brutto 5563,99zł.

 

  1. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  ilością wykonanych usług (zdolność techniczna) :

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Ilość wykonanych usług (zdolność techniczna)

 

1

Nadzory - GL Grzegorz Leszman

Ul. Reymonta 3

83-200 Starogard Gdański

 6027,00

4

2

Development Design Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 25/2

76-200 Słupsk

16605,00

0

 

  • Termin wykonania zamówienia 16.10.2017r.
  • Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jednorazowo po odbiorze zrealizowanego w całości zadania.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wójt Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 11 sierpnia 2017 12:08

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 104

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl