Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.2016 ; Ogłoszenie nr 29958 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

GKI.7013.29.21.1.                                                                                      Starogard Gdański dnia 20.03.2017r

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 20.03.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 29958-2017 z dnia 2017-02-22r.  dla zadania  pn. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu).

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę brutto 1 996 375,00 zł.
  1. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Termin gwarancji

 

1

Firma Budowlano - Drogowa MTM SA

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35

 

1 988 073,22

 

5 lat

 

2

ROKA Budownictwo Sp. z o.o.

83-200 Starogard Gdański, ul. Południowa 16c

 

1 708 954,84

 

5 lat

 

3

ECOZET Sp. z o.o.

83-400 Kościerzyna, Kaliska Kościerskie 94

 

2 843 527,06

 

5 lat

 

4

SKANSKA S.A.

01-518 Warszawa

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

 

2 043 891,59

 

5 lat

 

  1. Termin wykonania zamówienia 04.08.2017r.
  2. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane  w trzech etapach, tj. fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za etapy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót za dany etap, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 Wójt Gminy Starogard Gdański

Stanisław Połom

Opublikowano: 20 marca 2017 14:59

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 144

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl