Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Starogard Gd.

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. ,poz.2164 z póż. zm. ) Wójt Gminy Starogard Gdański przekazuje informację  z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 37927-2017 z dnia 07.03.2017 r.

pn. „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Starogard Gd.”

 

 

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.03.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Starogard     

     Gdański, przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański.

2.  Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 159.900 zł

     brutto.

3. Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z wymogami SIWZ.

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena oferty w zł brutto

1.

Ecoergia sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Reymonta 20

30-059 Kraków

 

117.348,00

2.

Energa Obrót SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

95.202,00

 

 

Wykonawcy-oferenci w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wójt Gminy

Stanisław Połom

Opublikowano: 15 marca 2017 14:42

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 146

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl