Odpowiedzi nr 3 dla postępowania pn. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.2016 ; Ogłoszenie nr 29958 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Gmina Starogard Gdański w załączniku udziela wyjaśnień nr 3  treści SIWZ oraz załącza zdjęcia z terenu.

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 29958-2017 z dnia 22-02-2017 - Starogard Gdański
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego, zawartego w projekcie budowlano - wykonawczym pn. „ Budowa ścieżki pieszo - rowerowej, małej architektury, oświetlenia i parkingu ”, tj....
Termin składania ofert/wniosków: 09-03-2017


Ogłoszenie nr 44143 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.

Starogard Gdański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 29958
Data: 22/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9, 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.
Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/03/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferty należy sporządzić w języku polskim.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/03/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 15 marca 2017 13:48

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania nr 3 [825.75 KB]

Zdjęcia (1) [16.95 MB]

Zdjęcia (2) [19.22 MB]

Wyświetleń: 156

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl