Zakaz używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZARZĄDZENIE NR 36

WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 17 maja 2016

w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

 

   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art.24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z zamiarem zapobieżenia niedoboru wody na terenie gminy Starogard Gdański, zarządza się, co następuje:

 

§1. 1 Wprowadza się zakaz używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe, w tym podlewanie ogródków przydomowych, działkowych, napełniania basenów na terenie gminy Starogard Gdański, w okresie od dnia  1 czerwca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku, w godzinach od godziny 6:00 do 22:00.

 

      2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 

§2. Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej, w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

§3.  Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie.

 

§4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Starogard Gdański, w BIP oraz zatwierdzeniu przez Radę Gminy na najbliższej sesji.

 

Wójt Gminy

Stanisław Połom

 

 

foto: http://www.e-ogrody.pl/

Opublikowano: 23 maja 2016 12:38

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2076

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl