Komunikat ws. szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

farmer.pl (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1295  z późn. zm.), od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowanie szkody składa się z dwóch etapów:

  1. I etap – oględziny  (w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku)
  2. II etap – szacowanie ostateczne (w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia).

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Starogard Gdański – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z minimum 3 osób:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Ustawa określa, iż w przypadku powołanej jednostki pomocniczej (sołectwo, osiedle) przedstawicielem gminy jest sołtys lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku powołanej jednostki pomocniczej – przedstawiciel urzędu;
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

O terminie dokonania oględzin, sołtys/przedstawiciel urzędu zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od daty wpływu wniosku do urzędu. Informujemy, że pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji będą wspomagać sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich.

Z przeprowadzonych oględzin zostaje sporządzony protokół. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień zbioru, przed dokonaniem zbioru uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

O terminie planowanego zbioru uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem, następnie przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie pastwisk w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Opublikowano: 21 czerwca 2018 09:11

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy [33.5 KB]

Terminy zbiorów [321.75 KB]

Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej [13.94 KB]

Wyświetleń: 356

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl